Vendelbadet, tidslinje samt frågor och medskick

Nedan hittar du tidslinjen som visades upp på stormötet i november 2019 och som vi fortsätter uppdatera löpande:

 • Oktober 2020. Arbetsgruppen publicerar inlägget: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna stoppar renoveringen av Vendelbadet! VictoriaSöderling (S) och Joakim Larsson (Sd) yrkar på att renoveringen av Vendelbadet pausas… Detta betyder att renoveringen av utebassängen stoppas tillsvidare.                                               

  Det var på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2020 som Söderling och Larsson krävde att pengarna som behövs för att renovera klart bassängen inte kan tillföras.

  Pengarna som behövs finns redan inom den kommunala budgeten men måste omfördelas för att kunna användas för renoveringen av utebassängen. Detta motsatte sig dock Söderling och Larsson. Varför? Ytterligare en fråga som arbetsgruppen kommer ta upp på nästa veckas kvartalsfika där Viktoria Söderling (S) deltar.

  Lägesrapporten just nu är alltså att det behövs ett ja till budgetomfördelning först i kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan i kommunstyrelsen för att Samhällsbyggnadsenheten ska kunna fortsätta arbeta med att åtgärda utebassängen och kunna öppna nästa sommar.

  / Arbetsgruppen för Vendelbadet
 • 17 mars 2020. TKAB kallar till möte där ÖTV Företagarförening och Utveckla ÖTV deltar – och man får då veta att felsökning är gjord och styrelsen för TKAB redan fattat beslut om att ha utebadet fortsatt stängt.
 • 26 november 2019, informationsmöte anordnas på Framtidsfabriken, där TKAB lovar att samverka med Företagarföreningen om att försöka hitta provisorisk lösning för att kunna ha utebadet öppet. Här hittar du alla frågor och medskick som skrevs ned på mötet om Vendelbadet. Har du fler frågor och medskick? Maila medborgarservice@tierp.se
 • 25 november 2019, Tierps kommun rapporterar på sin hemsida att Tierps
  kommunfastigheter fattat beslut om att i stället hålla inomhusbassängen öppen året runt. – Hela anläggningen behöver totalrenoveras eller byggas om helt, vilket skulle kunna innebära att en nybyggnation kan övervägas i stället, säger TKAB:s tillika Tierpsbyggens VD.
 • 23 november 2019, UNT rapporterar om att Vendelbadet ska avvecklas och Tierpsbyggens VD uttalar bl.a. följande: ” Utomhusbassängen är nu för evigt stängd”
 • 22 november 2019, ÖTV Företagarförening frågar kommunalrådet (C) om information och blir hänvisar till chefen för Kultur och fritid – som meddelar att han inte har någon beslutsrätt i ärendet.
 • 2019-12-17. Företagarföreningen rapporterade: ”Tre personer från Företagarföreningen träffade Roger K (Tierpsbyggens VD) och några från kommunen som har hand om badet.Det var ett inledande möte och nu jobbar de med att ta fram handlingar på hur det är byggt/ renoverat och hur man enklast/billigast kan få igång det till sommaren. Det är iallafall förhoppningen! 9 januari har vi styrelsemöte och stämmer av läget.
  God Jul 🎄
 • 9 oktober 2019 ber föreningen Utveckla ÖTV om återkoppling efter kvartalsfikat och får svar 11 november 2019: ” När det gäller fortsatt info angående Tobo masugn och Vendelbadet så får jag hänvisa till Tommy Kjärsgård eller Thomas Kihlström på kommunen [fastighetssamordnare resp. chef på Samhällsbyggnadsenheten] from nu! Detta då vi bara är en utförare som jobbar på beställningar från kommunen. Det vill säga besluten om åtgärder mm. rår inte vi på Tierpsbyggen över.”
 • 15 oktober 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggens VD om läget med Vendelbadet och får svaret: ”Vi har tagit fram 4 st. åtgärdsförslag för renovering av Vendelbadet som kommer att diskuteras på bolagets styrelsemöte nu på torsdag 17/10. (mötet är inte öppet för allmänheten). Efter det så ska vi diskutera med kommunen hur vi går vidare med renoveringen. Byggstart och byggtid är beroende på vilka åtgärder vi beslutar att vidta.”
 • 16 september 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggens VD hur det fortskrider med planeringen för Vendelbadet och får svaret: ”Arbetet med en åtgärdsplan och en kostnadsuppskattning pågår och den beräknas vara färdig i slutet på oktober för att kunna arbeta in det i vår budget för 2020. Som du förstår är en badanläggning väldigt komplex och med tanke på att det inte har renoverats så mycket på 50 år så är det mycket att ta hänsyn till. Den stora läckan på försommaren gjorde inte det lättare. Efter att detta arbete är färdigt så får vi börja titta på genomförande, eventuell etappindelning samt en första tidplan.”
 • 11 september år 2019 på Kvartalsfika som föreningen Utveckla ÖTV anordnar: ”Gunilla Ström från Kultur och fritid berättar att Vendelbadet firade 50 år i somras. Välbesökt och fyller viktig funktion. Är en friskvårdsanläggning. Stängde i somras för att inte riskera att marken sjunker iom läckan. Tanken att renovera funnits länge. Nu blev det akut. Man har hittat läckan i en av skvalprännorna. Kommer inte påverka verksamheten i år, utan börjar renovera ute. Ska göra arbetena inne under sommarsäsongen. Har gjort och gör en del renovering i undercentralen och bytt alla fönster. Viktigt att vi får många besökare. Hur vi gör nästa sommar får vi se.TKAB undersöker vad som kan göras och vad som behöver göras. Kostnadsförslag ska tas fram. När är utredningen klar? Målet är årsskiftet men risk att mycket upptäcks. Sedan ska det presenteras för politikerna som fattar beslut (dvs – förhoppningsvis är utredningarna klara så att beslut kan tas när budget fattas under år 2020).Pengar har funnits med i flerårsbudget förut men förmodligen inte summan som räcker, därför ska politiker fatta beslut. Följande fråga dök upp: Kan ni ta med en kostnadsberäkning för bad det skulle kosta att förlänga inomhuspoolen till 25 m? Lotta Carlberg (C) tar med sig frågan till övriga politiker.”
 • 17/8 år 2019, rapporternas om ”Stor renovering krävs efter omfattande läckage” UNT och ”Renovering av Vendelbadet kostar minst 15 mijoner” SVT:”I slutet av juli stängde Tierp kommun Vendelbadets utebassäng efter ett omfattande läckage.VD på Tierps kommunfastigheter, säger till UNT att det kommer kosta minst 15 miljoner kronor att renovera hela badet, där både utomhus- och inomhusbad ingår.
  Innan utomhusbadet stängdes läckte det omkring 130 kubikmeter vatten från bassängen varje dygn. Nu har en inventering gjorts av vad som behöver åtgärdas på Vendelbadet, och det handlar om både ute och inomhusbaden
  – Badanläggningen byggdes för 50 år sedan och sedan dess har ingen renovering eller något större underhåll gjorts. Vi ska bland annat byta ventilation och reningsanläggningar och göra nya rördragningar till allting, säger VD:n till UNT. Det handlar även om att byta ytskikt i bassängen och rusta upp omklädningsrum och kafeteria. Hur mycket det kommer kosta är ännu oklart, men enligt Kjetselberg handlar det om minst 15 miljoner kronor. ”

   

  • 2019-03-18 skickades följande in till kommuninvånarnas postlåda:
  • Angående Vendelbadets renoveringDet är nu beslutat att Vendelbadet ska totalrenoveras, och Tierpsbyggen/Tierps kommunfastigheter kommer under mars månad göra en tidsplan med Kultur och fritid. Vi frågade Tierpsbyggens vd om även inomhuspoolen skulle byggas ut, som skickade frågan vidare till kommunledningen och fick svaret nej. Vi tycker att detta är oförståeligt eftersom bland annat Moderaterna och Alliansen – som nu har makten tillsammans med Miljöpartiet – redan för 6 år sedan motionerade om förlängd inomhusbassäng och läktare i sporthallen. Vi tycker också att det är oförnuftigt, eftersom det är läge att satsa ordentligt.
   Vi är över 300 personer som skrivit under namninsamlingen som uttrycker behovet av att satsa på ett sportcentrum i Örbyhus. Vi är glada att den första punkten på vårt upprop blir verklighet – att Vendelbadet renoveras ordentligt istället för att lappas och lagas. Men vårt upprop innehåller fler förslag som är viktiga att ha med i planerna nu när renovering ska göras. Framför allt att inomhusbassängen förlängs till 25 meter, eftersom detta är passande att göra i samband med renoveringen av badet. Övriga förslag skulle kunna genomföras i senare stadium, som olika etapper av att skapa ett sportcentrum i Örbyhus – men är likväl viktigt att ha med i planeringen, eftersom det handlar om ihopbyggnad av bad och sporthall. Kanske är det till och med mer ekonomiskt att genomföra vissa av förslagen i samband med renoveringen? Det är något som måste undersökas redan nu i början av processen!
   Vi önskar att partierna och framför allt ledamöterna i Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter diskuterar detta och återkommer med sin ställning. Här är återigen förslagen i uppropet:– Vendelbadet renoveras ordentligt (ska genomföras!)
 • – Inomhusbassängen förlängs till 25 meter
  – Sporthallen byggs ut och rustas utifrån skolors och föreningars behov (lämpliga förråd, ändamålsenligt golv, läktare, m.m.)
  – Sporthall och badhus byggs ihop
  – Inomhusgym anläggs
 • 12 mars 2019 ÖTV Företagarförening får svar från Tierpsbyggens VD att ”Vi kommer att helrenovera Vendelbadet med start i år. Vi kommer under mars månad börja det arbetet med att ta fram en tidplan tillsammans med Kultur&Fritid.”
 • 1 mars 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggen hur åtgärdsplanen för Vendelbadet går men får inget svar.
 • 14 februari 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggen hur åtgärdsplanen för Vendelbadet går men får inget svar.
 • 2018-12-18 på kommunfullmäktige presenterade örbyhusbon Julia namninsamlingen och ställde frågan vad våra politiker och framför allt kommunalrådet har att säga till alla som skrivit under. Kommunalrådets Sara Sjödals (C) svar var att lokalöversyn av kommunens fastigheter pågår, där det ingår att se över skick och behov även för idrottsanläggningar. Inget förslag på beslut finns i nuläget. Ser fram emot fortsatta diskussioner. Jenny Lundström (Mp) lade till att en ny detaljplan tas fram för Örbyhus centrum och uppmanade att skriva bra remissvar.
 • December 2018, föreningen Utveckla ÖTV startar insamling av namnunderskrifter om att Satsa på Vendelbadet! Fler än 300 skrev under: www.skrivunder.com/vendelbadets_framtid
 • September 2013, M lägger motion om att Bygga ut Vendelbadet och skapa idrottscentrum: ”Arbetet med att försköna centrummiljön i Örbyhus har påbörjats under sommaren. Detta är något som vi moderater är glada över då det är helt i linje med vår politik om att ”öppna upp portarna mot Tierp”. Syftet med den politiken är att utveckla och göra hela kommunen mer attraktiv och tilltalade för nuvarande och potentiella nya medborgare.
  I anslutning till Örbyhus centrum ligger Vendelbadet, Idrottshallen, ishockeyrinken och en tennisbana. Vendelbadet med 45 år på nacken är, i synnerhet sommartid, ett mycket välbesökt bad både av barnfamiljer och motionssimmare. Inomhussäsongen begränsas dock av den endast 16,67 meter långa basängen som lätt uppleves som trång och därmed svårnavigerad för motionssimmare. Detta riskerar att man väljer bort de viktiga och hälsofrämjande simturerna. Vi moderater har tidigare uttryckt att situationen på Vendelbadet måste förbättras. En renovering och utbyggnad utav inomhusbassängen till 25 meters längd och en samtida breddning skulle innebära en kraftig ökad kapacitet och attraktionskraft. Utbyggnaden görs rimligtvis i riktning mot idrottshallen då bägge dessa yttervägar utgörs av glaspartier. Den grundläggande infrastrukturen och tekniken finns redan i och med den 50 m långa utonhusbasängen. Samtidigt bör de bägge anläggningarna byggas samman så att skolan kan nyttja idrottshallens omklädningsrum även vid simundervisningen.
  Idrottshallen i Örbyhus är i allt väsentligt en väl fungerande och för ändamålet anpassa lokal med ett undantag. I samband med byggnationen för ca 20 år sedan så prioriterades av någon anledning inte en publikläktare. I dag sjuder hallen av liv och rörelse både på kvällar och helger. Mängder av barn, ungdomar och vuxna bidrar till en hälsosammare kommun genom mängder av aktiviter. Det är dock inte helt oproblematiskt för vänner och anhöriga ta del av den spänning och dramatik som utspelar sig på planen då man ofta får stå upptryckt mot en vägg. Vi moderater anser att det är angeläget att förbättra situationen och öka möjligheten för fler besökande åskådare. Vår förhoppning är att tillskapandet utav en publikläktare även bidrar till att det ökade antalet besökare genererar fler aktiva motionärer/utövare.
  Ishockeyrinken och tennisbanornas skick och attraktivitet kan i allra högsta grad diskuteras. Läget invid badet och idrottshallen är dock idealiskt ur ett samutnyttjandeperspektiv. Här är det avgörande att det förs en dialog med föreningslivet om det faktiska och förväntade framtida behovet av dessa anläggningar. I den händelse att ett behov föreligger bör dessa anläggningar, i samarbete med föreningslivet, renoveras och få ett mer tilltalade yttre. I ett än vidare och längre perspektiv kan det vara rimligt att resonera om vad de omkringliggande markytorna kan vara lämpliga som friidrott, fotboll eller boule möjligheterna är oändliga så länge individens välbefinnande och ekonomisk vinning genom synergier och samutnyttjade är i fokus. Mot bakgrund av ovanstående yrkas härmed att Kommunfullmäktige måtte besluta:
  Att uppdra åt Tierp kommunfastigheter AB att arbeta fram layout och kostnadsförslag på utbyggnad/renovering av Vendelbadet samt sammankoppling med och tillbyggnad av publikläktare i idrottshallen.
  Att uppdra åt kommunstyrelsen att i dialog med det lokala föreningslivet utreda behov och samarbetsvilja rörande en eventuell upprustning av ishockeyringen och tennisbanan.”
 • 2008, beslut fattas att bygga in Aspenbadet i Tierp till kostnad av 32-34 miljoner.
  ” – Det är ett ekonomiskt väldigt vettigt alternativ, säger kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S). Ett av alternativen är att bygga ut Vendelbadet – men då menar Bengt-Olov Eriksson att ett bad ändå kommer att krävas i Tierp. Orsaken till det är att inte simundervisningen ska bli lidande.” I samband med detta beräknas ombyggnad av Vendelbadet kosta till 9-10 miljoner kronor. ” Arbetarbladet 12/6.
 • 1969 invigdes

Kvartalsfika om Vendelbadet 14/10

Vi bjuder in till kvartalsfika med tema Vendelbadet. Arbetet med att förhoppningsvis kunna ha utebassängen öppet nästa sommar fortsätter, och under hösten bildas också en arbetsgrupp med invånare, politiker och tjänstemän för att utreda och kostnadsberäkna rekreationsområdet i Örbyhus centrum. 

På detta kvartalsfika kommer vi bland annat låta Viktoria Söderling (S) få tillfälle att svara på frågor och arbetsgruppen för badet kommer att berätta om turerna kring badet från just arbetsgruppens perspektiv. 


OBS. Enbart politiker som anmält sig kommer att delta (uppdateras vilka när vi vet) samt arbetsgruppen för badet, inga medborgare – utan istället livesänds kvartalsfikat på facebook.

/Arbetsgruppen för badet och föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel

Öppet brev till Viktoria Söderling (S) apropå interpellation Vendelbadet

Arbetsgruppen för Vendelbadet har flera gånger berättat om TKAB:s beklagliga och bristfälliga hanterande av Vendelbadet. Efter ett stormöte i november 2019 uteblev utlovad samverkan och vi menar att såväl bolagets VD som bolagets styrelse har fattat ogrundade beslut eftersom någon verkligt ny och fördjupad felsökning aldrig gjordes – varför vi anmält TKAB till Förvaltningsrätten. Arbetsgruppen har lagt ned många timmar på att begära ut handlingar och läsa in sig på vad som gjorts (och inte gjorts) och vi gissar att folkvalda i kommunens fullmäktige samt olika nämnder och bolag inte tar sig tiden att göra detta – men det är en nödvändighet för att kunna fatta grundade beslut. På grund av TKAB:s ageranden blev resultatet dels att utebassängen inte kunde åtgärdas och öppnas i år och dels att kommunens Samhällsbyggnadsenhet i början av sommaren 2020 tog över det fortsatta ansvaret eftersom Tierps kommun trots allt äger fastigheten. Arbetsgruppen har sedan dess haft god fungerande samverkan med Samhällsbyggnadsenheten, och målsättningen är att utebassängen ska kunna öppnas nästa sommar.

För kännedom har föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel i flera år arbetat för att få en satsning på ett ordentligt sportcentrum i Örbyhus med upprustat bad och sporthall m.m – vilket det nu bildas en arbetsgrupp för med såväl invånare, politiker och tjänstemän för att gemensamt utreda och kostnadsberäkna. Något som är positivt både för demokratin och för utvecklingen av kommunen!

Nu september 2020 läser vi en interpellation från oppositionsråd Viktoria Söderling till kommunalråd Sara Sjödal som gör att vi kliar oss fundersamt i huvudet samtidigt som vi får kalla kårar, eftersom det visar på att en högt uppsatt politiker – som är avlönad som oppositionsråd och även sitter i TKAB:s styrelse – inte har satt sig in i vad som har hänt och händer. Vi har därför flera frågor, som vi hoppas att Viktoria kan svara på under nästa Kvartalsfika den 14/10 kl 19 på Framtidsfabriken med tema Vendelbadet (det kommer att livesändas på facebook).

•I mars 2020 tog TKAB:s styrelse beslutet att inte renovera Vendelbadet utan istället “bygga ett nytt bad” – ett beslut som du stödjer. Hur menar du att kommunen, som ju dras med omfattande ekonomiska problem, skulle ha råd med detta?

•Du beskriver i ditt brev att TKAB fattade sitt beslut om Vendelbadet “utifrån ett gediget underlag” – ett ärende som för närvarande granskas av Förvaltningsrätten. Vilket specifikt underlag syftar du på?

•Du uttalar dig väldigt starkt om kommunens handlande i ditt brev. Har du gått igenom det underlag som du beskriver som “gediget” i ditt brev? På vilket sätt är det “gediget”?

•Du hävdar att erfarenheterna kring L-huset visar hur kommunen borde ha handlat när det gäller Vendelbadet. Vilka är parallellerna mellan dessa två helt olika byggnader? Vilka slutsatser om Vendelbadet menar du att vi kan dra utifrån erfarenheterna med L-huset?

•Vilka är de “säkerhetsbrister” på Vendelbadet som du hänvisar till i ditt brev? Vad grundar du den informationen på?

•Vad ser du för problem med att renovera Vendelbadet för en mindre peng I väntan på upphandling och byggnation av ett nytt bad – en process som bedöms ta 3-4 år?

•Varför insisterar du på att invånarna i Örbyhus med omnejd ska vara utan utebad i väntan på att ett nytt bad byggs?

•Du refererar till historien om Vendelbadet som “pinsam”. Vad och vilka är det som varit pinsamma, anser du?

•I ditt brev uttrycker du missnöje kring kommunikationen kring Vendelbadet. Hur tycker du att kommunikationen mellan TKAB:s ledning och kommunen borde ha gått till och vem bär ansvaret?

•TKAB:s nuvarande VD Roger Kjettselberg fick vid stormötet i Örbyhus november 2019 i uppdrag av kommunledningen att genomföra undersökningen av Vendelbadet i samarbete med Örbyhus företagarförening. Hur tycker du att Roger skötte detta samarbete?

•I ditt brev refererar du upprepade gånger till “de expertkunskaper” som du menar att just TKAB besitter. Vilka specifika expertkunskaper syftar du på och hur har dessa expertkunskaper visat sig I TKAB:s arbete?

•TKAB har haft ansvaret för underhållet av Vendelbadet sedan 2013. För detta underhåll betalar kommunen 3 miljoner i hyra/år, en totalsumma av 21 miljoner kronor. Trots detta har knappt något underhållsarbete utförts. Hur förklarar du detta? Vart har alla pengarna tagit vägen?

•Hur ser du på sambandet mellan vattenläckan på Vendelbadet och TKAB:s bristande underhåll av badet?

•Har du tagit del av samhällsbyggnadsförvaltningens egen utredning av badet? Vad anser du om den?

•I vilket läge tycker du att det är befogat att en kommun fråntar ett kommunalt bolag dess befogenheter – i det fall att bolaget uppenbart brister I sina uppdrag?

Gång-cykelväg till Örbyhus slott

Många har önskat att det fanns en gång-cykelväg till slottet, något som vi i föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel lobbat för genom bland annat remissvar till länstransportplan och kommunens cykelplan. Nu har Tierps kommun sökt och fått beviljat 40/60-finansiering som en del av länstransportplanen. Finansieringen innebär att länsplanen finansierar 40 procent av vägen (som är statlig), mot att kommunen finansierar 60 procent.

Vi är glada att det nu äntligen inom några år kommer finnas gång-cykelväg till slottet och rondell vid macken! Det innebär en mer trafiksäker väg för elever, boende och besökare till slottsområdet. På sikt underlättar det för vidare färd mot besöksmål i Vendelbygden och för Örbyhus som ett nav för besöksmål.

Boka tid i Klädoteket

Till mångas besvikelse ställdes årets Klädbytardag in pga coronaviruset… Vi kommer därför att ha klädoteket öppet på Framtidsfabriken genom tidsbokning 🙂

Boka plats genom att maila utvecklaotv@gmail.com

SÅ FUNKAR DET
Du får lämna in max 10 plagg (hela och rena) per person. Du får lika många biljetter som inlämnade plagg att byta till andra plagg. Om du inte har plagg att lämna in går det ändå bra att ta 5 plagg. Vi tar inte emot underkläder, badkläder eller smycken. Skor, väskor och halsdukar går bra. Klädoteket gäller kläder i alla storlekar och målgrupper 

Tobo masugn

På kvartalsfika hösten 2019 var temat Tobo masugn, efter branden som härjat på området. Representanter från Tierps kommun och Tierps kommun fastigheter var på plats och informerade om pågående utredning. Det stod klart att det är ett kulturarv invånarna tycker är viktigt att bevara och gärna ta tillvara med förslag på olika aktiviteter (konsert tex).

Nu 2020 kan vi dela färdig utredning och information från chefen för Förvaltning och Genomförande på Tierps kommuns samhällsbyggnadsenhet.

”Som ni vet härjades masugnen av en omfattande brand sommaren 2018 och vi har fram till nu arbetat med sanering och åtgärder av densamme.

Detta har tyvärr varit en kostsam historia som kommunen inte haft någon planerad budget för.

Efter branden, i juli 2018,  gjordes en utredning –  Kulturhistorisk status efter brand – av Upplandsstiftelsen, och i januari 2019 fick vi besked från Länsstyrelsen om att den ansökan om byggnadsminnesförklaring av Tobo bruks masugn och ångpannebyggnad som gjordes 2014, nu avslagits.

Jag bifogar beslutet, och även utredningen.

Efter ett möte i oktober 2019 med Upplandsmuseets bebyggelseantikvarie och företrädare för Fastighetsbolaget, upprättades ett PM med bl a förslag på åtgärder på masugnen efter branden.

Enligt Fastighetsbolaget är nu så gott som alla förslag i PM:et åtgärdade, dock ej hanteringen av murpelarnas anslutning till mark, vilket beräknas vara klart innan årsskiftet. Bifogar även detta PM.

Nästa projekt blir nu att se över den närbelägna skorstenen vars tegelstenar börjar spjälkas av. Detta kommer också att göras i samråd med Upplandsmuseet och Länsstyrelsen. Kontakt är inledd och kommunicering påbörjad angående denna.”

Beslut om avslag avseende Tobo masugn

Masugnsbyggnaden vid Tobo bruk utredning

 Förslag på åtgärder på masugnsbyggnad

tobomasugn

Besked Vendelbadet

Beskedet: Vendelbadet öppnar inte i år, men på några intensiva veckor har man konstaterat att betongen är okej och minskat läckaget med 40%. Arbetet med att fortsätta åtgärda utebassängen fortsätter efter ledigheterna så att den kan öppna nästa sommar.

Dessutom kommer medborgardialog sätta igång i höst för att utreda hela bad och rekreationsområdets framtid.

OBS: innepoolen, plaskpool och gränytor är öppna från 20/7.

Läs mer: https://www.tierp.se/tierpse/kommunochinflytande/nyhetsarkiv/vendelbadetoppningforutomhusbad2021.5.53614a44172ada8b98084c4c.html

Läs mer om Vendelbadet här: http://www.utvecklaotv.wordpress.com/2019/11/26/tidslinje

Ljusare för Vendelbadet

Samarbete har påbörjats med ny felsökning mellan Företagarföreningen ÖTV och Tierps kommun samt Tierps kommunfastigheter AB (TKAB).Tierps kommun äger fastigheten och Samhällsbyggnadsenheten leder felsökningen.

Detta är ett framsteg – efter en lång tid ser vi ljust på möjligheten att hitta en tillfällig lösning för utebassängen. Vi hade hoppats att detta skulle  skett snabbare efter stormötet i slutet av förra året (läs historien här), men nu blickar vi framåt!

Vi uppdaterar så fort vi vet om lösning nås!

UPPDATERING:

Här kommer en uppdatering om felsökningen som pågår av utebassängen på Vendelbadet:

* 9/6 Startat tömning av bassäng

* 10/6 – 12/6 Rengöring av bassäng

* 12/6 Provborrning i konstruktion för att se
”konditionen”

* 15/6 Filmning av befintliga VA-rör (inomhusbad stängt, då man
måste filma i vattentomma rör)

* 17/6 Företag kommer och ”gasprovar” befintliga VA-rör och ventiler

vb

Kommunstyrelsen beslutade dessutom förra veckan att i samverkan med medborgare och organisationer i ÖTV utreda behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig
fritids- och rekreationsanläggning i Örbyhus centrum. Samhällsbyggnadsenheten och Kultur & fritid kommer att anordna dialoger för detta. Läs hela kommunstyrelsens beslut här.

 

Sommartorg i Örbyhus

IMG_20200318_112009_707~3

Njut av odling, sittplatser och plats för spontan aktivitet mitt på Eriks torg i Örbyhus i sommar. Det finns pallkragar som du själv sköter om.

Vill du odla?

Vill du odla dina egna grödor i pallkrage på Eriks torg? Välkommen att kontakta utvecklaotv@gmail.com

Om pop-up parken i Örbyhus

Från mitten av maj och september ut förvandlas Eriks torg i Örbyhus till sommartorg med odling i pallkragar och skönt häng för alla boende och besökare. I pallkragarna odlar boende i alla åldrar sina egna växter, blommor och örter.

Sommartorget är ett samarbete mellan föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel, Tierps kommun och TEMAB.

Odlingsträffar

Under sommaren är du välkommen till tre odlingsträffar med trädgårdsmästaren Jasmine Waara a.k.a. TrädgårdstrolletAnordnas i samarbete med Kultur och fritid.

Träffarna annonseras på anslagstavlan vid torget.

Odlingstips

Läs tips från Trädgårdstrollet här!

Skördefest 20/9

I slutet av september blir det skördefest med bland annat marknad där lokala matproducenter deltar. Mer info kommer.