Extra årsmöte

Vi kallar till ett extrainsatt möte för att ändra §6 i stadgarna, så att: Ordförande väljs på ett år. Därutöver ska hälften av ledamöterna väljas på två år. (Enligt nuvarande stadgar väljs alla på 1 år.)

Tid och plats: 25/4 kl 18 på Framtidsfabriken (Stationsvägen 6 Örbyhus)

Vi kommer också att diskutera hemsida för bygden.

Påminner dig som inte betalat medlemsavgift att göra det – 50 kr för privatperson och 100 kr för föreningar! Nu har vi även Swish: 123 166 65 28
Välkommen!
Styrelsen för Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel

Klimatstrejk på Eriks torg

Varje fredag kl 14-16 är det klimatstrejk på Eriks torg i Örbyhus! Det är en del av den globala rörelsen FridaysForFuture, inspirerad av Greta Thunbergs skolstrejk.

Avsikten med strejken att påverka politiker och beslutsfattare, så att de bemöter klimatfrågan med reella krafttag och tar den kris som vi står inför på allvar. Samtidigt vill vi informera och inspirera privatpersoner samt tillsammans med andra belysa de positiva förändringar och livsstilsval som vi alla kan och bör välja att göra.

Utveckla ÖTV ska främja hållbar utveckling av bygden – tillsammans kan vi göra mycket! 🙂

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som ler, personer som står, personer som promenerar och utomhus

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, träd, himmel, utomhus och natur

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och utomhus

SLU-studenter skriver uppsats om Örbyhus

Bilden kan innehålla: snö, himmel, utomhus, natur och text

Under våren 2019 skriver två studenter (Jessica och Cecilia) vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) sina examensarbeten i landskapsarkitektur utifrån två områden i Örbyhus:  det enda om å-rummet och det andra om vägen mellan stationen och skolan samt centrum. Kul och spännande!  genom detta får vi underlag som kan användas till fortsatt arbete med områdena.

Tisdag 12/3 mellan kl 16.30-17.30 kommer studenterna och Utveckla ÖTV att finnas på plats vid stationen i Örbyhus för att samla in enkätsvar och synpunkter samt svara på frågor.

Svara på enkäten genom att klicka HÄR eller  direkt nedan: 

 

Kvartalsfika #1 tema Nytt kommunstyre – tisdag 5/3

Bilden kan innehålla: 1 person, sitter och text

Nytt år och ny mandatperiod – årets första kvartalsfika kommer handla om just vad som är nytt i kommunen.
–> Vad betyder det nya styret och vad betyder budgeten som kommunfullmäktige nyligen beslutade?
–> Vad vill du fråga och diskutera med våra politiker?

Välkommen till Kvartalsfika där politiker och medborgare möts!

Tid och plats: 5/3 kl 19.00-20.30 på Framtidsfabriken i Örbyhus (Stationsvägen 6)

22 deltagare varav politiker:
Sara Sjödal (C)
Anna Ahlin (C)
Åsa Sikberg (M
Jenny Lundström (MP)
Marie-Louise Rindå (S)
Alexander Karlsson (V)

Sara Sjödal började med att berätta om kommunens nya styre och budget. Budgeten är grundad i verksamhetscheferna prioritering, för att vara grundad i verksamheterna. Budgeten gick ut på att satsa pengar där det behövdes täppas till, en skattehöjning och ett spparprogram.

4/3 hölls en genomgång med verksamhetscheferna om utfall efter prognosen i höstas. Fortfarande minus 30,4 miljoner varav 12 miljoner är av engångskaraktär (sånt som enligt lag inte behöver återställas. Lagen handlar om att kommuner inte får fortsätta gå back fler år än tre i rad).

Mycket av underskottet handlar om fler barn i förskola, där vi har stora barngrupper och fler måste anställas. På Individ- och familjeomsorg kom 91% fler orosanmälningar 2018 jämfört med 2017. Dessa måste utredas enligt lag. Hög press och hög sjukfrånvaro bland personalen.  Skattehöjningen och sparprogrammet handlar till stor del om att ge förskola och skola mer pengar för att minska gruppstorlek.

Just nu görs många investeringar samtidigt, men man har gett verksamhetschefer uppdrag att skjuta sådant som är möjligt ett år framåt istället för att göra allt på samma gång.

FRÅGOR OCH SVAR

Går det hitta pengar nånstans? Kanske bra att ha någon anställd som jobbar med att hitta pengar?
Svar: Problemet då är att någon måste genomföra dessa projekt som pengar hittas.. Korta svaret är att vi behöver ekonomi som går ihop och effektiviseringar.

Varför så höga ökningar orosanmälningar?
Svar: 1) ökad anmälningsbenägenhet (nationell trend), 2) fler anmälningar gällande samma individ (måste ändå behandlas en och en), 3) stora familjer med flera berörda barn 4) riktat arbete pågår mellan skola/socialtjänst för att skicka anmälan i tidigare stadie. Även nationell trend med ökat våld i nära relationer (tex mor och barn behöver placeras). Tuffare klimat, språk m.m. – i hela vårt samhälle.

Andra liknande kommuner, hur ser de ut?
Svar: tex Heby går minus, Östhammars plus en miljon.

Tittar ni inte på andra regioner?
Svar: SKL har bra jämförelser. Beställning är gjord om att SKL ska göra genomlysning av vår ekonomi med andra liknande kommuner, ur olika områden. SKL kommer följa upp hur vi arbetar med den informationen. Vi måste vinna tid, bra att lära/kopiera av andra.

Vad beror underskottet på, hur kunde det bli såhär?
Svar: Kostnadsökning skett snabbare än intäktsökning. Sedan 2006 ungefär har det märkts att budget inte varit i balans.
Exempel gavs om att man optimalt gör en behovsundersökning (tex antal barn) och sen skickar beställning till kommunfastighetersbolaget om att förskola behöver byggas. Men ibland uppstår akuta behov och ibland beslutar bolagsstyrelse om en idé de vill investera i (tex köpa crosshall). Har inte funnits någon prioriteringsordning.

Hur påverkas skolan på lång sikt?
Svar: Kvintetten har utökat ramen till skolan och kommer om ekonomiska situationen blir sämre inte plocka bort pengar från skolan, utan andra områden först.

Hur mycket tjänar kommunen på invånare som pendlar?
Svar: Invånare blir 55tkr plus i vår kassa oavsett vad man tjänar och var man arbetar, genom statens utjämningssystem. Förskola/skola/gymnasium kostar 100tkr per år. Friska pensionärer egentligen ”bästa” invånaren att ha..

Vilken hjälp kan elever få som har orolig klass m.m.?
Svar: Rektorn har ansvaret. Skollagen styr. Kommunen ska stötta rektor genom elevhälsoteam med rätt kompetens.

Byggnation i Örbyhus?
Svar: Detaljplansarbete för centrum pågår där Tierpsbyggen vill bygga flerbostadshus. Återvinning behöver inte markeras i detaljplanen, ryms inom beteckning kvartersmark (så kan bestämmas senare exakt var den ska ligga). Libbarbo är annat område som ska bli detaljplan – gammal soptipp ska först utredas. Förmodligen beslut i samhällsbyggnadsutskott 2019 och sedan samråd där folk får ge synpunkter.

Stationsområdet Örbyhus, vad ska ske?
Bakgrund är att Utveckla ÖTV och Företagarföreningen har skickat in synpunkt om att nuvarande busshållplats inte bör flyttas och gång/cykelväg bör anläggas längs Stationsvägen mot skolan.
Svar: Kommunen tar över Stationsvägen och Bruksvägen från Trafikverket, så det är mer möjligt att hitta lösning. Kommunens ska äga projektledarskapet. Genomförande kommer inte ske i år. Vi har med andra ord möjlighet att ha förnyad diskussion.

Nattis, vad gäller?
Svar: Finns och är behovsprövat, alltså om någon behöver så ansöker den om nattis.

Varför lades crossinriktning ned och handels startat?
Svar: Kortfattat var kostnaderna för hall, boende osv mycket mer än kommunen får betalt per elev och pengarna borde gå till undervisning.

Strategiskt, långsiktigt, vad ska göras?
Svar: Beredning för Översiktsplan inklusive bostadsförsörjningsplan finns nu, och kommer pågå i 2-3 år.
Agenda 2030 ska in i budgetarbete

Här flikade Utveckla ÖTV in hur viktigt det är att i detta arbete få med frågan: Hur ska kommunen underlätta för lokala utvecklingsgrupper? Hur kan vi samverka? Så att dessa planer inte bara blir dokument som ligger i byrålådan utan faktiskt blir verklighet. Har vi en bra dialog mellan ”kommunen” och lokalsamhälle (vi tillsammans är ju kommunen!) så kan vi arbeta både långsiktigt och också fatta snabba beslut när det behövs som ändå är förankrade bland medborgare.