Framtidsveckan 2018

TACK för veckan, tyck till genom att fylla i den här enkäten!

Utvärderings- och planeringsmöte anordnas 13/11 kl 19, för anmälan och mer info: utvecklaotv@gmail.com

Framtidsveckan ska inspirera människor att ta steget till en mer hållbar livsstil – hur ställer vi om till en hållbar utveckling?

Veckans program (uppdateras!):

 

8 oktober

Fortsätt läsa Framtidsveckan 2018

Annonser

Årsmöte 2019

FF8

När: Onsdag 27/2  k 19
Var: Framtidsfabriken, Stationsvägen 6 i Örbyhus

På årsmötet ska styrelse väljas och verksamhetsplan för 2019 diskuteras.

(Och det ska fikas – såklart!)

Här kommer årsmöteshandlingar att laddas upp!

 

Frågor, förslag och återkoppling

Vi skickade innan jul in frågor och förslag till Tierps kommun utifrån  diskussioner på våra Tillsammanscaféer i november (men flera punkter har diskuterats på andra möten). Här kommer återkoppling från samhällsbyggnadschefen.

Bemötande av Förslag och frågor från Tillsammanscafé i Örbyhus –
Dnr KS 2018/1102
Medborgarservice har mottagit ett flertal förslag och frågor från nätverket Tillsammans för Örbyhus – Tierps kommun samt föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel. Frågorna och förslagen bemöts nedan.
Flera av frågorna berör pågående förslag till ändring av detaljplan för
Örbyhus centrum, vi vill därför även hänvisa till att planförslaget har
ställts ut på samråd till och med 7 februari 2019. Vi rekommenderar er att ta del av samrådsförslaget och lämna era synpunkter.

Fråga/Förslag: 1. Möjliggör i detaljplanen för centrum på ytan mellan
mataffären och möbelaffären – så att det i framtiden är möjligt att bygga in torget (i nuläget är det i princip en asfaltsyta, inget torg – och vårt väde gör de gynnsamt med ett inbyggt torg).
Bemötande: Att föreslå användningen centrum skulle medföra att aktuell yta kan överbyggas med tak. Om användningen blir centrum innebär det att ytan blir kvartersmark. Med kvartersmark menas mark som inte är allmän plats utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt eller allmänt ändamål, vilken innebär att ytan vid en eventuell försäljning kan komma ata privatiseras.
Det förslag till detaljplan som tagits fram föreslår allmän plats, torg, för
den aktuella ytan. Användningen torg tillåter tillhörande verksamheter som till exempel toaletter, torghandel och kiosk. Allmän plats säkerställer att alla medborgare har tillgång till torget men detaljplanen anger inte hur torget ska utformas. Så som användningen torg är föreslagen möjliggör det inte för att hela ytan kan överbyggas med tak.

Fråga/Förslag: 2. Värna grönytor! Ett förslag är bland annat att göra gönytan vid Örbyhus köpcentrum mer parkliknande (och att medborgare då får vara delaktiga i utformningen av parken).

Bemötande: Grönytan vid Örbyhus centrum är enligt gällande detaljplan mark för handel. Marken har dock inte exploaterats enligt vad gällande plan tillåter.
Del av mark för handel bekräftas i det nya planförslaget, vilket också
kompletteras med en bestämmelse om centrum. Övriga delar av ytan blir allmän  plat – park. Detaljplane anger att marken ska användas som park, hur parken utformas anges inte i detaljplanen. Vi föreslår fortsatt dialog kring detta på kommande möten med idé- och utvecklingsgruppen.

Fråga/Förslag:3. Låt får eller annat djur få beta på kullarna och sankmarken vid Örbyhus centrum! (Det tar kål på ogräset och ger chans till möten med djur för medborgare i alla åldrar.)

Bemötande: Norra delen av bullervallen föreslås som park och södra delen av bullervallen föreslås som natur enligt planförslaget. Gång- och cykelbanan skiljer dem åt. Närheten till bostäderna och typen av vegetation har varit avgörande vid valet av park eller natur för respektive bullervall. Inom markanvändningen natur tillåts grönbete för djur. Även sankmarken föreslås som natur. Där föreslås även möjlighet till dagvattenhantering.

 

Fråga/Förslag: 4. Om kullarna tas bort – ersätt med bullerplank som pryds med klätterväxt och/eller konst (medborgare förslagvis delaktiga i utformningen). Bemötande: Det är inte möjligt att ta bort bullervallarna eftersom det medför att de geotekniska förutsättningarna ändras för området. Förändringar med för att det kan uppstå sättningar, inte bara för den nya bebyggelsen utan även för vägen (Slottsvägen).

Fråga/Förslag: 5. Parkering vid Örbyhus centrum – viktigt att det finns tillräckligt! Vad är planen? Möjligt att bygga under jord?

Bemötande: Planförslaget tillåter så mycket parkering som möjligt givet att mark kommer behöva tas i anspråk för de nya bostäderna och för att lösa trafiksituationen i centrum. Parkering till de nya bostäderna ska lösas inom kvartersmarken för bostäder, alltså inte belasta den parkeringsplats som försörjer centrumverksamheterna. Fråga/Förslag: 6. Vid nybyggnation i Örbyhus köpcentrum – förbered nedre plan för vårdcentral. butik eller annan centrumverksamhet! Bemötande: Centrum tillåts i bottenvåningen för den del som har de nya bostäderna. Nya planförslaget tillåter även två våningar för den del av handel/centrum som enligt gällande plan var byggrätt för handel (som dock ej exploaterats).

Fråga/Förslag: 7. Låt Daglig verksamhet sköta badets café!

Bemötande: Daglig verksamhet har tillfrågats om de vill sköta badets café men har tackat nej. Vendelbadet kommer fortsättningsvis att sköta caféet.

Fråga/Förslag: 8. Inför lokala ”vaktmästare” på orten som ser vad som behöver göras och kan göra det – en sådan decentralisering sparar tid och resurser tack vare lokalkännedom och närvaro. Här kan samverkan ske mellan kommunens olika verksamheter ske så som skola, Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter mfl…

Bemötande: Tack för ert förslag. Vi föreslår fortsatt dialog kring detta på kommande möten med idé- och utvecklingsgruppen.

Fråga/Förslag: 9. Låt orten få en egen budget att styra över – med både ansvar och resurser kan vi få både ett mer deltagande demokratiskt och kostnadseffektivt samhälle. (Se tex hur Uppsala kommun arbetar med medborgardbudget.)

Bemötande: Tack för ert förslag. Vi föreslår fortsatt dialog kring detta på kommande möten med idé- och utvecklingsgruppen. Fråga/Förslag:

10. Tillgängliggör och förfina å rummet i Örbyhus – låt oss skapa ett vackert promenadstråk som både gynnar folkhälsan och ökar trivseln!

Bemötande: Tack för ert förslag. Vi föreslår fortsatt dialog kring detta på kommande möten med idé- och utvecklingsgruppen. Fråga/Förslag:

11. Anlägg villatomter och/eller blandade bostadstyper i Tobo – på kommunens mark mellan stationen och Tobo!

Bemötande: Idag ser vi inte tillräcklig efterfrågan på tomter för att påbörja ett planuppdrag för ny bebyggelse i Tobo men orten finns med under bevakning då det är en stationsort längs järnvägen. Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Tierps kommun har nyligen påbörjats. En översiktsplan anger hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. Allmänheten kommer att bjudas in för att lämna synpunkter och vara med och påverka den nya översiktsplanen.

Fråga/Förslag: 12. Bygg trygghetsboende vid Vendelgården i Örbyhus! Bemötande: Nytt trygghetsboende är i nuläget inte aktuellt i Örbyhus, vare sig från kommunens eller fastighetsbolagets sida.

Fråga/Förslag: 13. Handelsträdgården i Örbyhus är misskött med mycket gammalt skräp som kan vara farligt för passerande gångtrafikanter, vad kan kommunen göra?

Bemötande: Vi ser över fastighetens skick och upplyser fastighetsägaren om dennes ansvar att hålla tomt och byggnad i vårdat skick.

Fråga/Förslag: 14. Belysning vid stationen i Örbyhus, särskilt vid den nya parkeringen, är bristfällig. Vad är planen för åtgärder, och när? Bemötande: Stationsområdet i Örbyhus är under förändring i pågående projekt. Belysningen kommer att ses över för stationsområdets olika delar under 2019/2020.