Vendelbadet, tidslinje samt frågor och medskick

Nedan hittar du tidslinjen som visades upp på stormötet i november 2019 och som vi fortsätter uppdatera löpande:

  • 2 mars 2021:

Här kommer lite färska nyheter ang. Vendelbadet; tanken är

* v. 11, 15/3 etablering
* borttagning av plattor samt schaktning runt bassäng
* håltagning i bassängväggar, 46 hål
* rördragningar/brunnar för VA
* igengjutning av inlopp i bassängbotten
* återställning av markyta
* målning
MÅLET är att kunna öppna v. 26-27 , om allt går enligt planerna.

Nu håller vi tummarna för att väder m.m. är med oss!

  • Oktober 2020. Arbetsgruppen publicerar inlägget: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna stoppar renoveringen av Vendelbadet! VictoriaSöderling (S) och Joakim Larsson (Sd) yrkar på att renoveringen av Vendelbadet pausas… Detta betyder att renoveringen av utebassängen stoppas tillsvidare.                                               

    Det var på ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2020 som Söderling och Larsson krävde att pengarna som behövs för att renovera klart bassängen inte kan tillföras.

    Pengarna som behövs finns redan inom den kommunala budgeten men måste omfördelas för att kunna användas för renoveringen av utebassängen. Detta motsatte sig dock Söderling och Larsson. Varför? Ytterligare en fråga som arbetsgruppen kommer ta upp på nästa veckas kvartalsfika där Viktoria Söderling (S) deltar.

    Lägesrapporten just nu är alltså att det behövs ett ja till budgetomfördelning först i kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan i kommunstyrelsen för att Samhällsbyggnadsenheten ska kunna fortsätta arbeta med att åtgärda utebassängen och kunna öppna nästa sommar.

    / Arbetsgruppen för Vendelbadet

För att läsa mer – tryck här!

Rekoring värdefull på många sätt

En grupp studenter vid SLU har gjort ett arbete om rekoringen i Tierps kommun genom bland annat intervjuer och en enkät. Du hittar hela arbetet som pdf längst ned i inlägget – här är några huvudpunkter:

Konsumenter handlar i rekoringen för att

* stötta de lokala producenterna
* det är bättre för miljön och hälsan
* det är trevligt med den sociala kontakten
* det är ett smidigt sätt att komma i kontakt med producenterna och man slipper åka ut till eventuella gårdsbutiker.

Producenter säljer genom rekoringen för

* det sociala värdet som finns i att ha en direktkontakt med konsumenterna
* bidragandet till den lokala utvecklingen
* marknadsföring för sina verksamheter.

Gott nytt år!

Årsberättelse får du på vårt årsmöte så småningom (kom ihåg att bli medlem så att du får rösträtt!), här kommer istället en kort reflekterande årskrönika av Isabelle som projektleder Framtidsfabriken.

Föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel ska underlätta för medborgare att vara delaktiga i samhällsutvecklingen, och stärker föreningslivet på olika sätt. 2020 är ett år som har tvingat folk att isolera sig på olika sätt, och ensamhet är något som påverkar vårt välbefinnande likväl som vår demokrati genom minskad tillit. 2020 är ett år som understryker behovet av att faktiskt göra mer tillsammans. Det kan vara svårt, men det är just genom svårigheter som människor hittar på lösningar.

Vi kan inte träffas fysiskt som vi brukar? Vi träffas på andra sätt istället, utomhus och online till exempel! Det i sin tur kräver åtanke… Fungerar tekniken? Hör och ser alla? Kan alla ta sig till mötesplatsen (oavsett vilken den är)? Det är nog egentligen sådana frågor som vi behöver ställa oss hela tiden för att vara inkluderande, men kanske glömmer vi det ”när allt rullar på”. Kriser får oss att stanna upp, tänka om och förändra – förändra oss själva och förändra samhället tillsammans.

Samhällsutveckling handlar om att gemensamt formulera mål och sedan gemensamt verka för det, vilket kan summeras i just ordet Tillsammans. Ordet är en sammansättning av till och sammans. Till finns i både gammal tyska och isländska, och betyder i korthet mål. Sammans kommer från sanskrit där ordstammen sam har flera betydelser: förening/enande men också fullständighet, hälsa och välstånd.

Tillsammans är något nödvändigt och eftersträvansvärt! Dagens samhälle är på många sätt individualistiskt, men vi människor klarar oss inte utan varandra. Alla som är engagerade i en förening eller grupp som har ett gemensamt mål vet hur svårt – men också hur belönande – det är att göra tillsammans med andra. Att samarbeta med andra kräver nämligen mod att ställa frågor till sig själv och till andra samt tålamod och kreativitet att hantera allt som dyker upp på vägen. Du utvecklas som individ genom att samarbeta med andra, och tillsammans kan vi uppnå mer än var och en för sig.

Har du inget nyårslöfte, så kommer här ett tips om ett livslöfte istället som gynnar både dig och samhället: Fortsätt alltid att tillsammans med andra utveckla platsen där du bor!

Föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel kan hjälpa till på vägen, välkommen att kontakta oss med en idé eller fråga från dig eller din förening! 🙂

Starta företag med och för bygden?!

Som en del av projektet Framtidsfabriken och en fortsättning på den lokalekonomiska analys av Örbyhus som gjorts, bjuder föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel in till en träff som riktar sig mot personer som vill starta eller utveckla företagsverksamheter kopplade till lokal utveckling.

Det finns eldsjälar och entreprenörer som har idéer om att starta företag tillsammans och driva verksamheter som stärker bygden. Det kan exempelvis handla om tjänster och produkter kopplade till mat, odling, textil/sy, mek, reparationer… Även idéer om att skapa någon sorts samlingsplats/kulturhus för alla åldrar finns.

På den här träffen får ni chans att möta andra och se om ni skulle vilja starta företag tillsammans eller kanske samarbeta på andra sätt. Det är en idéverkstad där ni får chans att konkretisera era idéer och formulera affärsplaner.

Begränsat antal platser finns, och anmälankrävs senast 22/11 till utvecklaotv@gmail.com

Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella råd och aktiviteten kan därför komma att ändras med kort varsel.

Systuga 21/11

Systuga 21/11 2020, tid 10-16 ( kom och gå som du vill)

Både nybörjare och erfarna välkomna! Oavsett om du vill sy något nytt, laga eller ändra en favorit så kommer det finnas flera att fråga om hjälp och tips för din sömnad.

Vi följer Folkhälsomyndighetens aktuella råd och aktiviteten kan därför komma att ändras med kort varsel. Antalet platser är begränsat, så se till att boka din plats! Maila till utvecklaotv@gmail.com

Meddela i anmälan om du har egen maskin som du tar med eller om du behöver låna. Det finns gratis tyg på Framtidsfabriken att använda, eller ta med ditt eget tyg.

Ingen kostnad! Deltagare bjuds på pizza och det kommer finnas kaffe/te/saft under dagen. ICA och restaurang finns runt hörnet för den som vill köpa eget.

Kvartalsfika om Vendelbadet 14/10

Vi bjuder in till kvartalsfika med tema Vendelbadet. Arbetet med att förhoppningsvis kunna ha utebassängen öppet nästa sommar fortsätter, och under hösten bildas också en arbetsgrupp med invånare, politiker och tjänstemän för att utreda och kostnadsberäkna rekreationsområdet i Örbyhus centrum. 

På detta kvartalsfika kommer vi bland annat låta Viktoria Söderling (S) få tillfälle att svara på frågor och arbetsgruppen för badet kommer att berätta om turerna kring badet från just arbetsgruppens perspektiv. 


OBS. Enbart politiker som anmält sig kommer att delta (uppdateras vilka när vi vet) samt arbetsgruppen för badet, inga medborgare – utan istället livesänds kvartalsfikat på facebook.

/Arbetsgruppen för badet och föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel

Öppet brev till Viktoria Söderling (S) apropå interpellation Vendelbadet

Arbetsgruppen för Vendelbadet har flera gånger berättat om TKAB:s beklagliga och bristfälliga hanterande av Vendelbadet. Efter ett stormöte i november 2019 uteblev utlovad samverkan och vi menar att såväl bolagets VD som bolagets styrelse har fattat ogrundade beslut eftersom någon verkligt ny och fördjupad felsökning aldrig gjordes – varför vi anmält TKAB till Förvaltningsrätten. Arbetsgruppen har lagt ned många timmar på att begära ut handlingar och läsa in sig på vad som gjorts (och inte gjorts) och vi gissar att folkvalda i kommunens fullmäktige samt olika nämnder och bolag inte tar sig tiden att göra detta – men det är en nödvändighet för att kunna fatta grundade beslut. På grund av TKAB:s ageranden blev resultatet dels att utebassängen inte kunde åtgärdas och öppnas i år och dels att kommunens Samhällsbyggnadsenhet i början av sommaren 2020 tog över det fortsatta ansvaret eftersom Tierps kommun trots allt äger fastigheten. Arbetsgruppen har sedan dess haft god fungerande samverkan med Samhällsbyggnadsenheten, och målsättningen är att utebassängen ska kunna öppnas nästa sommar.

För kännedom har föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel i flera år arbetat för att få en satsning på ett ordentligt sportcentrum i Örbyhus med upprustat bad och sporthall m.m – vilket det nu bildas en arbetsgrupp för med såväl invånare, politiker och tjänstemän för att gemensamt utreda och kostnadsberäkna. Något som är positivt både för demokratin och för utvecklingen av kommunen!

Nu september 2020 läser vi en interpellation från oppositionsråd Viktoria Söderling till kommunalråd Sara Sjödal som gör att vi kliar oss fundersamt i huvudet samtidigt som vi får kalla kårar, eftersom det visar på att en högt uppsatt politiker – som är avlönad som oppositionsråd och även sitter i TKAB:s styrelse – inte har satt sig in i vad som har hänt och händer. Vi har därför flera frågor, som vi hoppas att Viktoria kan svara på under nästa Kvartalsfika den 14/10 kl 19 på Framtidsfabriken med tema Vendelbadet (det kommer att livesändas på facebook).

•I mars 2020 tog TKAB:s styrelse beslutet att inte renovera Vendelbadet utan istället “bygga ett nytt bad” – ett beslut som du stödjer. Hur menar du att kommunen, som ju dras med omfattande ekonomiska problem, skulle ha råd med detta?

•Du beskriver i ditt brev att TKAB fattade sitt beslut om Vendelbadet “utifrån ett gediget underlag” – ett ärende som för närvarande granskas av Förvaltningsrätten. Vilket specifikt underlag syftar du på?

•Du uttalar dig väldigt starkt om kommunens handlande i ditt brev. Har du gått igenom det underlag som du beskriver som “gediget” i ditt brev? På vilket sätt är det “gediget”?

•Du hävdar att erfarenheterna kring L-huset visar hur kommunen borde ha handlat när det gäller Vendelbadet. Vilka är parallellerna mellan dessa två helt olika byggnader? Vilka slutsatser om Vendelbadet menar du att vi kan dra utifrån erfarenheterna med L-huset?

•Vilka är de “säkerhetsbrister” på Vendelbadet som du hänvisar till i ditt brev? Vad grundar du den informationen på?

•Vad ser du för problem med att renovera Vendelbadet för en mindre peng I väntan på upphandling och byggnation av ett nytt bad – en process som bedöms ta 3-4 år?

•Varför insisterar du på att invånarna i Örbyhus med omnejd ska vara utan utebad i väntan på att ett nytt bad byggs?

•Du refererar till historien om Vendelbadet som “pinsam”. Vad och vilka är det som varit pinsamma, anser du?

•I ditt brev uttrycker du missnöje kring kommunikationen kring Vendelbadet. Hur tycker du att kommunikationen mellan TKAB:s ledning och kommunen borde ha gått till och vem bär ansvaret?

•TKAB:s nuvarande VD Roger Kjettselberg fick vid stormötet i Örbyhus november 2019 i uppdrag av kommunledningen att genomföra undersökningen av Vendelbadet i samarbete med Örbyhus företagarförening. Hur tycker du att Roger skötte detta samarbete?

•I ditt brev refererar du upprepade gånger till “de expertkunskaper” som du menar att just TKAB besitter. Vilka specifika expertkunskaper syftar du på och hur har dessa expertkunskaper visat sig I TKAB:s arbete?

•TKAB har haft ansvaret för underhållet av Vendelbadet sedan 2013. För detta underhåll betalar kommunen 3 miljoner i hyra/år, en totalsumma av 21 miljoner kronor. Trots detta har knappt något underhållsarbete utförts. Hur förklarar du detta? Vart har alla pengarna tagit vägen?

•Hur ser du på sambandet mellan vattenläckan på Vendelbadet och TKAB:s bristande underhåll av badet?

•Har du tagit del av samhällsbyggnadsförvaltningens egen utredning av badet? Vad anser du om den?

•I vilket läge tycker du att det är befogat att en kommun fråntar ett kommunalt bolag dess befogenheter – i det fall att bolaget uppenbart brister I sina uppdrag?

Gång-cykelväg till Örbyhus slott

Många har önskat att det fanns en gång-cykelväg till slottet, något som vi i föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel lobbat för genom bland annat remissvar till länstransportplan och kommunens cykelplan. Nu har Tierps kommun sökt och fått beviljat 40/60-finansiering som en del av länstransportplanen. Finansieringen innebär att länsplanen finansierar 40 procent av vägen (som är statlig), mot att kommunen finansierar 60 procent.

Vi är glada att det nu äntligen inom några år kommer finnas gång-cykelväg till slottet och rondell vid macken! Det innebär en mer trafiksäker väg för elever, boende och besökare till slottsområdet. På sikt underlättar det för vidare färd mot besöksmål i Vendelbygden och för Örbyhus som ett nav för besöksmål.

Boka tid i Klädoteket

Till mångas besvikelse ställdes årets Klädbytardag in pga coronaviruset… Vi kommer därför att ha klädoteket öppet på Framtidsfabriken genom tidsbokning 🙂

Boka plats genom att maila utvecklaotv@gmail.com

SÅ FUNKAR DET
Du får lämna in max 10 plagg (hela och rena) per person. Du får lika många biljetter som inlämnade plagg att byta till andra plagg. Om du inte har plagg att lämna in går det ändå bra att ta 5 plagg. Vi tar inte emot underkläder, badkläder eller smycken. Skor, väskor och halsdukar går bra. Klädoteket gäller kläder i alla storlekar och målgrupper 

Tobo masugn

På kvartalsfika hösten 2019 var temat Tobo masugn, efter branden som härjat på området. Representanter från Tierps kommun och Tierps kommun fastigheter var på plats och informerade om pågående utredning. Det stod klart att det är ett kulturarv invånarna tycker är viktigt att bevara och gärna ta tillvara med förslag på olika aktiviteter (konsert tex).

Nu 2020 kan vi dela färdig utredning och information från chefen för Förvaltning och Genomförande på Tierps kommuns samhällsbyggnadsenhet.

”Som ni vet härjades masugnen av en omfattande brand sommaren 2018 och vi har fram till nu arbetat med sanering och åtgärder av densamme.

Detta har tyvärr varit en kostsam historia som kommunen inte haft någon planerad budget för.

Efter branden, i juli 2018,  gjordes en utredning –  Kulturhistorisk status efter brand – av Upplandsstiftelsen, och i januari 2019 fick vi besked från Länsstyrelsen om att den ansökan om byggnadsminnesförklaring av Tobo bruks masugn och ångpannebyggnad som gjordes 2014, nu avslagits.

Jag bifogar beslutet, och även utredningen.

Efter ett möte i oktober 2019 med Upplandsmuseets bebyggelseantikvarie och företrädare för Fastighetsbolaget, upprättades ett PM med bl a förslag på åtgärder på masugnen efter branden.

Enligt Fastighetsbolaget är nu så gott som alla förslag i PM:et åtgärdade, dock ej hanteringen av murpelarnas anslutning till mark, vilket beräknas vara klart innan årsskiftet. Bifogar även detta PM.

Nästa projekt blir nu att se över den närbelägna skorstenen vars tegelstenar börjar spjälkas av. Detta kommer också att göras i samråd med Upplandsmuseet och Länsstyrelsen. Kontakt är inledd och kommunicering påbörjad angående denna.”

Beslut om avslag avseende Tobo masugn

Masugnsbyggnaden vid Tobo bruk utredning

 Förslag på åtgärder på masugnsbyggnad

tobomasugn