Vad betyder det att samverka? Skrivelse om Vendelbadet, mars 2020

OBS! Skicka gärna dina spontana synpunkter till medborgarservice@tierp.se så att de blir registrerade hos kommunen!

Denna skrivelseskickades 2020-03-25 för kännedom till Sara Sjödal, finanskommunalråd Tierps kommun.

Vad betyder det att samverka? På Tierps kommuns hemsida påstås att Tierps kommunfastigheter AB har genomfört en utredning av Vendelbadets utomhusbassäng ”i samverkan med lokalt föreningsliv och boende på orten”.

Föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel och ÖTV Företagarförening vill formellt avsäga oss från påståendet att utredningen skett i samverkan.

Våra två föreningar anordnade 26/11 2019 ett stormöte om Vendelbadet, efter att Tierpsbyggens VD uttalat sig i UNT om att utomhusbassängen är stängd för evigt – något som väckte en stor oro och folkstorm i bygden.

Till mötet anslöt flera hundra invånare och 317 elever från Örbyhus skola hade skrivit under ett upprop samma dag.

På mötet deltog finanskommunalrådet Sara Sjödal (C), Lars-Göran Birkehorn (M) samt kommundirektören, kultur- och fritidschefen och VD för Tierpsbyggen/Tierps kommunfastigheter. Företagarföreningen framförde då att många företagare skulle vilja se närmare på problemet/felsöka för att se om åtgärder kan utföras så att det går att ha utomhusbassängen öppen sommaren 2020 och samtidigt projektera för en nybyggnation av Vendelbadet.

5/12 2019 träffade 3 styrelsemedlemmar från ÖTV:s  Företagarföreningen Tierpsbyggens VD samt 2 anställda för ett inledande möte – då VD:n informerade om att de skulle starta en felsökning pga vattenläckaget och att deras drift- och servicechef skulle vara ftg-föreningens kontaktman.

Företagarföreningen förväntade sig kontinuerlig uppföljning och kommunikation, men trots flertalet telesamtal/mail till kontaktpersonen och övriga så blev svaret hela tiden att felsökning pågår, de hör av sig när den är klar. (Törs inte/kan inte/får inte lämna ut info, vem styr detta ?? )

Den 21/2 kommer så ett mail där drift- och servicechefen skickar en inbjudan till information om Vendelbadet 17/3 i Örbyhus.

Närvarande på mötet var 3 styrelsemedlemmar från ftg-föreningen samt 2 representanter från Utveckla ÖTV samt VD och drift- och servicechef från Tierpsbyggen.

Vi antog att detta skulle vara ett uppföljningsmöte för att (äntligen, efter 3,5 månad) få information om vad som upptäckts hittills och samtal om fortsatt arbete – men istället informerade VD:n helt sonika att styrelsen för TKAB beslutat att inte ha utomhusbassängen öppet sommaren 2020 och att detta skulle offentliggöras 2 timmar senare samma dag på Tierp kommuns hemsida.

Vi fick en muntlig genomgång av driftstatus samt en skriftlig summering som mestadels grundar sig på 2 utredningar som utfördes år 2017.

Vi erhöll inte någon skriftlig dokumentation på felsökningen som gjorts nu av bl.a dykare som filmat bassängbotten, vattenförbrukning/dygn som vi efterfrågat flertalet gånger via mail/tele m.m.

Man skriver att den okulära besiktningen av bassängområdet inte visar på några synliga tecken på påverkan samt att den fullständiga geotekniska undersökningen ej utförts ännu.

Vi framlade på mötet att vi via ett företag som är specialister inom betong-gjutning kunde få en kunnig person (gratis) från företaget att komma och se vilka åtgärder som kunde ev. utföras pga sprickorna i bassängbotten, men inget intresse fanns för detta enligt VD.

På Tierps kommuns hemsida kunde vi sen läsa att även inomhusbassängen skulle vara stängd i sommar, vilket vi inte fick någon info om på mötet.

Hela historien med Vendelbadet sträcker sig flera är bakåt som går att läsa på Utveckla ÖTV:s hemsida och är präglad av olika besked av olika tjänstepersoner, utan någon som tagit ansvar. Utveckla ÖTV och Företagarföreningen har bollats mellan olika tjänstepersoner och politiker som i princip pekar på någon annan.

Tyvärr visar historien med Vendelbadet på risken att ingen medborgare snart längre vill engagera sig för den lokala utvecklingen. För vad känner eldsjälar som engagerar sig, men som inte respekteras och inte tas tillvara på av kommunens politiker och tjänstepersoner? ”Förda bakom ljuset”, ”Det känns som att det inte går att lita på någon”, ”Locket läggs bara på”, ”När folk har sagt att Tierp får allt har jag alltid försvarat att det sker satsningar i vårt kommunområde också, men nu börjar jag känna som dem”.
”Man orkar inte längre – kraften tar slut”… Risken är att människors förtroende för demokratin och möjlighet att påverka närmast försvinner. Om vi ska lägga vår energi på att kämpa mot vår egen kommun istället för att samverka, är det så konstigt att folk till slut ger upp? Är det verkligen så vi vill ha det?

Politiker är folkvalda och ansvar tas genom politiska beslut, medan tjänstemän inte har personligt ansvar på samma sätt. Vi riktar oss därför till politiker med den här skrivelsen, också eftersom politikerna kan styra hur tjänstemän bör agera.

Vi vill vara ärliga mot varandra och det är av god vilja som vi därför framför den här kritiken – det är för att vi vill det bästa för vår bygd och kommun.

Tanken var god med samverkan, men då ska den även fungera vilket inte blev utfallet ty då måste det till en samverkan/samarbete mellan alla berörda parter.

Vi inom Örbyhus-Tobo-Vendel området kommer att fortsätta att kämpa för vår badanläggning Vendelbadets existens och med denna kamp visa bl.a. våra engagerade skolungdomar att det går att påverka våra politiker samt att det är värt att kämpa för vår bygd.

Örbyhus 20-03-25

Styrelsen för ÖTV Företagarförening gm Ewa Erixon.

Styrelsen för Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel gm Isabelle Axelsson.

 

vb

Kvartalsfika 12/3

kvartalsfika utkast 3

Sammanfattning från Kvartsfika #1 år 2020

kvartalsfika_1_2020.png

39 deltagare varav politiker:

Lotta Carlberg (C)
Emma Lokander (M)
Jenny Lindström (MP)
RosMarie Nejdling (MP)
Alexander Karlsson (V)

Kvartalsfikat började med en presentation av den lokalekonomiska analysen av Örbyhus som gjorts. Den går att läsa digitalt på hemsidan eller hämta fysiskt ex på Framtidsfabriken.

Deltagarna fick sedan diskutera i grupp hur vi kan skapa en mer levande bygd på olika sätt. Nästa steg blir att prioritera bland alla idéer och göra verkstad: vad, vem, hur och när gör vi verklighet av idéerna? 

En idéverkstadsträff med Coompanion Uppsala var planerad till början av april, men har ombokats till 2/9 kl 18 på Framtidsfabriken – skriv in i kalendern redan nu 🙂 du är såklart välkommen att kontakta Utveckla ÖTV innan dess om du vill bolla någon idé. 

Här syns de idéer som grupperna tog upp på kvartalsfikat:

jag levandeLevande bygd-page-002

 

Sommartorg i Örbyhus

 

IMG_20200318_112009_707~3

Njut av odling, sittplatser och plats för spontan aktivitet mitt på Eriks torg i Örbyhus i sommar. I den allmänna odlingen får du gärna plocka örter till sommarens middag. Är du sugen på att odla alldeles egna grödor så finns det pallkragar som du själv sköter om och där bara du får plocka.

Vill du odla?

Vill du odla dina egna grödor i pallkrage på Eriks torg? Välkommen att kontakta utvecklaotv@gmail.com

Om pop-up parken i Örbyhus

Preliminärt den 15 maj – 30 september förvandlas Eriks torg i Örbyhus till sommartorg med odling i pallkragar och skönt häng för alla boende och besökare. I pallkragarna odlar boende i alla åldrar sina egna växter, blommor och örter.

Sommartorget är ett samarbete mellan föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel, Tierps kommun och TEMAB.

Vendelbadet

Nu är den fördjupade felsökningen av utepoolen på Vendelbadet klar och det går att läsa mer på kommunens hemsida. I fredags 13/3 fattade styrelsen för Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) beslut att inte ha badet öppet i sommar, men med rekommendation att snarast göra en ny utepool och göra en fördjupad utredning om innebadet.

Förhoppningsvis tar kommunstyrelsen beslut om detta snarast – och förhoppningsvis kan den fördjupade felsökningen göra att arbetet sätter igång snabbt så att utebadet är färdigrenoverat sommaren 2021. Vi håller tummarna och uppdaterar så fort vi har mer information!

Vi är såklart ledsna att det inte går att ha öppet i sommar, men vi jobbar nu för ett politiskt beslut på en satsning på både utepoolen och innepoolen och i förlängningen också sporthallen – eftersom hela området hänger ihop. Långsiktighet är viktigt! Vi jobbar också på för att nu i sommar få till aktiviteter, kontakta oss om du är förening eller person med en idé på sommaraktivitet!

PS. 7/5 kl 19 i sporthallen kommer vi anordna kvartalsfika om framtiden för badet och sporthallen.

Läs felsökningen:

Tryggare Tegelsmoravägen

 

Hänt:

1976: Samråd mellan Örbyhus skolas rektor, kommun, polis, mfl om bland annat Tegelsmoravägen men ingenting hände.

1998: Privatpersoner skickar synpunkter som Bygg- och miljökontoret tog emot och gav svar att de höll med om att trafiksäkerheten på Tegelsmoravägen borde öka och att en helhetsbedömning skulle göras i samband med tätortsfördjupningen för Örbyhus år 1999 eller 2000. Oklart vad som sedan hände.

13 juni 2016 skickade en medborgare in synpunkt till Medborgarservice och fick svar att kommunens trafikingenjör skulle kolla på hur trafiksituationen ser ut och ev utföra hastighetsmätningar på vägen.

4 november 2016 skickade en medborgare in synpunkter till Medborgarservice igen, inväntar återkoppling.

5 november 2016 skapar vi en facebooktråd och samlar in synpunkter, som uppdateras:

”Tegelsmoravägen är otrygg ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns ingen trottoar, inga övergångsställen, dålig sikt och 50 km/h förbi den nybyggda lekparken, hög genomfartstrafik.

Idéer:

– Led trafik till IP längs Gyllbyvägen istället för Tegelsmoravägen

– Gör Tegelsmoravägen till gångfartsområde, även Idrottsvägen närmast IP

– Anlägg farthinder där det behövs

– Gör säkra övergångsställen”

 

17 november 2016 svar via Medborgarservice från trafikingenjören:

“Samhällsbyggnadsenheten har påbörjat omfattande arbete kring trafiksituationen samt kringliggande gator. Vi kommer att analysera trafikflödena för att se hur trafiken fördelar sig på gatorna i området och på så sätt ta fram ev. lämpliga åtgärder för hur trafiksäkerheten kan öka. Ev. åtgärder kommer tidigast ske under 2017.”

1 juni 2017: Vi får samtal från Samhällsbyggnadsenheten om vad vi tycker om lämpligheten att anlägga trottoar på Idrottsvägen.

12 juni 2017: Vi får veta att Samhällsbyggnadsenheten i mars gjorde  klart en mindre utredning om Tegelsmoravägen, men den klassas som internt arbetsmaterial och får inte publiceras.

27 juni 2017: Vi beslutar att anordna ett öppet möte om Tegelsmoravägen för att ge fler chans att tycka till. Görs evenemang på facebook och flygblad delas ut till boende på vägen lördagen 1 juli.

6 juli 2017: Öppet möte i Björkbackskyrkan. Snabb rapport. Mötet anordnades eftersom vi [Utveckla ÖTV] blivit tillfrågade från Samhällsbyggnadsenheten om lämpligheten i att anlägga trottoar på Idrottsvägen. Vi ansåg att närboende och andra som använder vägen måste få chans att dela med sig av tankar, och glädjande nog kunde många komma trots kort varsel – även en del folkvalda politiker som kunde både lyssna in och ge en del kommentarer.

Vi kommer att göra en skrivelse och skicka till kommunen utifrån mötets tankar. Sammanfattat innebär det skyltning om 30 km/h och genomfartstrafik förbjuden på Tegelsmoravägen, följt av farthinder på sikt (strategiskt placerade till exempel där gång/cykel-vägen från stationen tar slut), parkeringsförbud på Gyllbyvägen (eftersom tanken är att genomfartstrafik flyttas dit istället för Tegelsmoravägen, där vägen är bred och det redan finns trottoar).

IP-skylten borde flyttas från Tegelsmoravägen till Gyllbyvägen för att rikta trafik dit, men det är Trafikverket som har hand om det, så Utveckla ÖTV kommer göra en skrivelse om det (och bjuda in fler föreningar att skriva under den).

Att anlägga övergångsställen över Tegelsmoravägen är inte tillåtet eftersom sådana enbart får anläggas från trottoar eller gång/cykelväg till trottoar eller gång/cykelväg. Att anlägga trottoar/gång-cykelväg där är inte aktuellt, inte heller att enkelrikta, eftersom kommunen inte äger marken och man inte vill föra trafik till Idrottsvägen.

Däremot har Utveckla ÖTV under våren gjort en förstudie om att anlägga en led från stationen till Tegelsmorasjön och Tegelsmora kyrka, och ett förslag är att få igenom en gång/cykel-väg från stationen till IP i en första fas – vilket skulle minska antalet fotgängare och cyklister på Tegelsmoravägen. . Målet är att få in en ansökan till Länsstyrelsen före årsskiftet, men det kräver bland annat att kommunen är med på tåget. Nästa kvartalsfika (28 september kl 19 på Tegelsmora hembygdsgård) kommer förstudien presenteras, och förhoppningsvis finns goda nyheter om detta.

I övrigt (1) påtalades vikten av att såväl barn och vuxna på cykel använder trafikvett, efter att några boende påpekade att det är vanligt att cyklister kör i fel körriktning, inte ser sig omkring mm. På samma sätt måste bilförare följa lagar och regler.

I övrigt (2) frågades om vad som gäller om höga häckar. Det är samma regelverk i alla kommuner – om en fastighetsägare inte sköter häcken enligt reglerna kommer kommunen påminna om reglerna och vid behov utföra insatser som ägaren sedan debiteras för. Önskemål om att detta finns tydligt klartgjort på kommunens hemsida, likt till exempel Heby kommun. (Det optimala är dock – såklart – att fastighetsägare vill och kan ta hand om sina häckar, och att människor kan påminna och hjälpa varandra utan några bekymmer.)

Isabelle Axelssons foto.
Från kommunens information i Norra Uppland sommaren 2016.

I övrigt (3) gästades mötet av riksdagsledamoten Emma Wallrup, som anordnat närdemokrativecka istället för att åka till Almedalsveckan. Hon tog bland annat med sig tankar om kommunikation mellan loksamhälle, kommun och Trafikverket till hennes fortsatta uppdrag i riksdagens Trafikutskott.

24 oktober 2019: Nu har vi äntligen en uppdatering för ett mer trafiksäkert Tegelsmoravägen!

Arbete pågår med att revidera kommunens trafik- och hastighetsplan, vilket innebär ett helhetsgrepp angående hastighetssättning på vägar inom tättbebyggt område då det är många områden som har en för hög hastighet i dagsläget – Tegelsmoravägen innefattas i detta underlag.
Man har kontrollerat förhållanden ut med Tegelsmoravägen, och har fört en kort dialog med representanter ur kommunstyrelsen förslaget är att sätta upp förbud mot genomfart utmed hela Tegelsmora vägen, det vill säga att en skylt sätts upp vid infart från Dannemoravägen in på Tegelsmoravägen, en vid Gyllbyvägens infart samt en från väg 717 vid Gyllby.
Politiken har inte ålagt trafikkontoret att redovisa förslag på hastighetssättning utifrån gatutyp, men tjänstemän har påbörjat framtagning av underlag för att förkorta processen när politiken beslutar gå vidare i frågan. Det är politiken som styr viljeriktningen och tjänstemän kan inte ta upp ett större styrdokument innan de vill ta emot det. Men man jobbar på att ta fram underlaget när tid finns då vi har andra åtaganden som ligger på uppdrag från politiken.
————–>
Tegelsmoravägen ligger uppe för förslag till beslut om förbud mot genomfartstrafik och förhoppningsvis tas förmodligen beslut i utskottet den 19/11.

Uppdatering 4 mars 2020: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-28 om genomfartsförbud på Tegelsmoravägen med motiveringen: ”Tegelsmoravägen är en smal, slingrig väg som leder från Dannemoravägen till lv 717, med målgrupp på boende utmed vägen. Dock används vägen flitigt för genomfartstrafik för vidare resor mot Gyllby och vidare mot Skärplinge. I och med vägens utformning är det inte att föredra obehörig trafik utmed vägen. Oskyddade trafikanter har ingen säker gångväg utmed Tegelsmoravägen, vilket inte går att bygga bort. Därför beslutas genomfartsförbud för att minska trafikflödet och därmed beblandningen mellan oskyddade och motordrivna fordon.”

Hela protokollet och beslutet hittas här.

Korsningen 292/709 (Slottsvägen) Örbyhus

Trafikverket har under 2016 genomfört en åtgärdsvalsstudie för att utreda hur trafiksäkerheten kan öka och förslag på åtgärder för korsningen. Det är Region Uppsala som står för finansiering av åtgärder. Länstranportplanen bestämmer vilka åtgärder som kommer prioriteras i regionen. Nästa åtgärdsfas gäller 2018-2021 och tas fram i samråd med Trafikverket och Region Uppsala.

Åtgärdsvalsstudiens slutrapport ska finnas tillgänglig på Trafikverkets hemsida, men vi återkommer om vi kan lägga upp den även här. Här finns hela slutrapporten att läsa. Nedan finns några utdrag.

 

 

 

TILLÄGG: Vi frågade kommunens trafikingenjör om vad kommunen påtalat till Regionen kring korsningen och fick följande svar:

I februari 2017 önskade Region Uppsala få in en lista (enligt en mall där svar skulle ges kring brist i transportsystemet, plats/stråk, förslag på åtgärd, bedömd effekt, namn på ÅVS och prio) på remissinstansernas prioritering av åtgärder för att lösa brister och framtida behov i det regionala transportnätet.  Tierps kommun svarade enligt mallen att väg 292/709 – Örbyhus slotts nuvarande utformning inte möjliggör för en säker och tillgänglig framkomlighet för fotgängare och cyklister. Kommunens förslag på åtgärd är en gång- och cykelväg från korsningen till Örbyhus slott och väg 709 som ansluter till befintlig G/C-väg vid macken i Örbyhus. Säkra gång- och cykelvägar vägar för skolbarn och arbetspendling prioriteras generellt sätt högre än gång- och cykelvägar för rekreation/turism, därför skrev vi att vägens nuvarande utformning inte möjliggör en säker och tillgänglig framkomlighet för fotgängare och cyklister.

UPPDATERING 2018-04-24
UNT rapporterade att ”Vid korsningen i Örbyhus handlar det om omfattande arbeten där ny mark kan behöva tas i anspråk. Detta gör att det först krävs ett formellt beslut hos Region Uppsala i december i år innan planeringsarbetet sätts igång.”

IMG_20180424_141948186_2.jpg

UPPDATERING 2019-08-28:

Vi frågade om status till Region Uppsala och fick svaret nedan.

”Trafikverket arbetar nu med planläggningsprocessen för korsningen 292/709 dvs de planerar och skissar på vilka åtgärder som ska genomföras

Region Uppsala och Tierps kommun kommer att få ta del av förslaget på åtgärder som kommer att genomföras.

Trafikverket har planerat att produktionen kommer att påbörjas under 2022.”

 

UPPDATERING 2020-01-24:

Under 2020 kommer Trafikverket bjuda in till möte. Det går redan nu att lämna synpunkter: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Uppsala/vi-bygger-och-forbattrar/vag-292-tierposthammar-korsningsatgarder/