Tryggare Tegelsmoravägen

 

Hänt:

1976: Samråd mellan Örbyhus skolas rektor, kommun, polis, mfl om bland annat Tegelsmoravägen men ingenting hände.

1998: Privatpersoner skickar synpunkter som Bygg- och miljökontoret tog emot och gav svar att de höll med om att trafiksäkerheten på Tegelsmoravägen borde öka och att en helhetsbedömning skulle göras i samband med tätortsfördjupningen för Örbyhus år 1999 eller 2000. Oklart vad som sedan hände.

13 juni 2016 skickade en medborgare in synpunkt till Medborgarservice och fick svar att kommunens trafikingenjör skulle kolla på hur trafiksituationen ser ut och ev utföra hastighetsmätningar på vägen.

4 november 2016 skickade en medborgare in synpunkter till Medborgarservice igen, inväntar återkoppling.

5 november 2016 skapar vi en facebooktråd och samlar in synpunkter, som uppdateras:

”Tegelsmoravägen är otrygg ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns ingen trottoar, inga övergångsställen, dålig sikt och 50 km/h förbi den nybyggda lekparken, hög genomfartstrafik.

Idéer:

– Led trafik till IP längs Gyllbyvägen istället för Tegelsmoravägen

– Gör Tegelsmoravägen till gångfartsområde, även Idrottsvägen närmast IP

– Anlägg farthinder där det behövs

– Gör säkra övergångsställen”

 

17 november 2016 svar via Medborgarservice från trafikingenjören:

“Samhällsbyggnadsenheten har påbörjat omfattande arbete kring trafiksituationen samt kringliggande gator. Vi kommer att analysera trafikflödena för att se hur trafiken fördelar sig på gatorna i området och på så sätt ta fram ev. lämpliga åtgärder för hur trafiksäkerheten kan öka. Ev. åtgärder kommer tidigast ske under 2017.”

1 juni 2017: Vi får samtal från Samhällsbyggnadsenheten om vad vi tycker om lämpligheten att anlägga trottoar på Idrottsvägen.

12 juni 2017: Vi får veta att Samhällsbyggnadsenheten i mars gjorde  klart en mindre utredning om Tegelsmoravägen, men den klassas som internt arbetsmaterial och får inte publiceras.

27 juni 2017: Vi beslutar att anordna ett öppet möte om Tegelsmoravägen för att ge fler chans att tycka till. Görs evenemang på facebook och flygblad delas ut till boende på vägen lördagen 1 juli.

6 juli 2017: Öppet möte i Björkbackskyrkan. Snabb rapport. Mötet anordnades eftersom vi [Utveckla ÖTV] blivit tillfrågade från Samhällsbyggnadsenheten om lämpligheten i att anlägga trottoar på Idrottsvägen. Vi ansåg att närboende och andra som använder vägen måste få chans att dela med sig av tankar, och glädjande nog kunde många komma trots kort varsel – även en del folkvalda politiker som kunde både lyssna in och ge en del kommentarer.

Vi kommer att göra en skrivelse och skicka till kommunen utifrån mötets tankar. Sammanfattat innebär det skyltning om 30 km/h och genomfartstrafik förbjuden på Tegelsmoravägen, följt av farthinder på sikt (strategiskt placerade till exempel där gång/cykel-vägen från stationen tar slut), parkeringsförbud på Gyllbyvägen (eftersom tanken är att genomfartstrafik flyttas dit istället för Tegelsmoravägen, där vägen är bred och det redan finns trottoar).

IP-skylten borde flyttas från Tegelsmoravägen till Gyllbyvägen för att rikta trafik dit, men det är Trafikverket som har hand om det, så Utveckla ÖTV kommer göra en skrivelse om det (och bjuda in fler föreningar att skriva under den).

Att anlägga övergångsställen över Tegelsmoravägen är inte tillåtet eftersom sådana enbart får anläggas från trottoar eller gång/cykelväg till trottoar eller gång/cykelväg. Att anlägga trottoar/gång-cykelväg där är inte aktuellt, inte heller att enkelrikta, eftersom kommunen inte äger marken och man inte vill föra trafik till Idrottsvägen.

Däremot har Utveckla ÖTV under våren gjort en förstudie om att anlägga en led från stationen till Tegelsmorasjön och Tegelsmora kyrka, och ett förslag är att få igenom en gång/cykel-väg från stationen till IP i en första fas – vilket skulle minska antalet fotgängare och cyklister på Tegelsmoravägen. . Målet är att få in en ansökan till Länsstyrelsen före årsskiftet, men det kräver bland annat att kommunen är med på tåget. Nästa kvartalsfika (28 september kl 19 på Tegelsmora hembygdsgård) kommer förstudien presenteras, och förhoppningsvis finns goda nyheter om detta.

I övrigt (1) påtalades vikten av att såväl barn och vuxna på cykel använder trafikvett, efter att några boende påpekade att det är vanligt att cyklister kör i fel körriktning, inte ser sig omkring mm. På samma sätt måste bilförare följa lagar och regler.

I övrigt (2) frågades om vad som gäller om höga häckar. Det är samma regelverk i alla kommuner – om en fastighetsägare inte sköter häcken enligt reglerna kommer kommunen påminna om reglerna och vid behov utföra insatser som ägaren sedan debiteras för. Önskemål om att detta finns tydligt klartgjort på kommunens hemsida, likt till exempel Heby kommun. (Det optimala är dock – såklart – att fastighetsägare vill och kan ta hand om sina häckar, och att människor kan påminna och hjälpa varandra utan några bekymmer.)

Isabelle Axelssons foto.
Från kommunens information i Norra Uppland sommaren 2016.

I övrigt (3) gästades mötet av riksdagsledamoten Emma Wallrup, som anordnat närdemokrativecka istället för att åka till Almedalsveckan. Hon tog bland annat med sig tankar om kommunikation mellan loksamhälle, kommun och Trafikverket till hennes fortsatta uppdrag i riksdagens Trafikutskott.

24 oktober 2019: Nu har vi äntligen en uppdatering för ett mer trafiksäkert Tegelsmoravägen!

Arbete pågår med att revidera kommunens trafik- och hastighetsplan, vilket innebär ett helhetsgrepp angående hastighetssättning på vägar inom tättbebyggt område då det är många områden som har en för hög hastighet i dagsläget – Tegelsmoravägen innefattas i detta underlag.
Man har kontrollerat förhållanden ut med Tegelsmoravägen, och har fört en kort dialog med representanter ur kommunstyrelsen förslaget är att sätta upp förbud mot genomfart utmed hela Tegelsmora vägen, det vill säga att en skylt sätts upp vid infart från Dannemoravägen in på Tegelsmoravägen, en vid Gyllbyvägens infart samt en från väg 717 vid Gyllby.
Politiken har inte ålagt trafikkontoret att redovisa förslag på hastighetssättning utifrån gatutyp, men tjänstemän har påbörjat framtagning av underlag för att förkorta processen när politiken beslutar gå vidare i frågan. Det är politiken som styr viljeriktningen och tjänstemän kan inte ta upp ett större styrdokument innan de vill ta emot det. Men man jobbar på att ta fram underlaget när tid finns då vi har andra åtaganden som ligger på uppdrag från politiken.
————–>
Tegelsmoravägen ligger uppe för förslag till beslut om förbud mot genomfartstrafik och förhoppningsvis tas beslut i utskottet den 19/11.

Frågor och svar efter möte om Översiktsplan

På dialogtillfället i Örbyhus kring Översiktsplan 2050 dök några frågor från medborgare upp, som vi skickade in till Medborgarservice:

1) Vad är status gällande trygghetsboende som skulle byggas på Uppsalavägen
vid Vendelgården?

2) Vad är status med DP för Örbyhus centrum? Inaktuell info på hemsidan.

3) Vad är status kring dagvattendammen (inom området som DP Örbyhus centrum
gäller)? Vi har tidigare fått information om att en dagvattenutredning
skulle göras och vara klar 2019.

 1. Statusen kring Uppsalavägen: Vi kan bara svara för arbetet med detaljplanen för det aktuella området. Gällande detaljplan tillåter bebyggelse i två våningar. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för en högre bebyggelse än vad gällande detaljplan tillåter. Genomförandetiden pågår fortfarande för gällande detaljplan. Under genomförandetiden ska sakägare inom planområdet, men även de utanför planområdet som kan anses berörda av detaljplanen, vara garanterade att det inte sker någon förändring. När genomförandetiden pågår är det alltså inte fritt fram att ändra gällande plan utan det krävs en samsyn om att ändringarna är acceptabla. Det har framgått under samråd att ändringen av detaljplanen inte har fullt stöd. Skulle kommunen driva igenom detaljplanen öppnar det upp för överklaganden och arbetet måste göras om, vilket är tidsödande och kostsamt. Kommunen i samråd med exploatören har därför valt att lägga ändringen av detaljplanen på is i väntan på att genomförandetiden ska löpa ut (vilket sker 2022). Det är fortfarande tillåtet att bebygga fastigheterna inom planområdet enligt gällande detaljplan, men det är upp till fastighetsägarna
 2. Hemsidan kommer uppdateras. Ambitionen är att planförslaget för Örbyhus centrum ska skickas upp för beslut om granskning under hösten. Därefter följer ”granskning” vid vilken ni delges förslaget och har möjlighet att inkomma med synpunkter (samma förfarande som samråd, dock utan möte). Om granskningen löper smidigt och planförslaget inte behöver ändras efter granskning kommer kommunen att anta detaljplanen under våren. Kommer det inte synpunkter som gör att planförslaget måste ändras väsentligt kommer det behövas ännu en granskning, vilket i så fall innebär en förskjutning av tidplanen för antagande. Efter ett antagande i kommunfullmäktige vinner beslutet laga kraft efter tre veckor. Därefter är det fritt fram att bebyggas enligt nya ”gällande detaljplanen”
 1. Detaljplanen enligt planförslaget möjliggör för dagvattendamm/dammar inom ett området öster om Slottsvägen. Kommunen anser det inte nödvändigt att i nuläget att ta fram en dagvattenutredning. Länsstyrelsen har tidigare (vid samråd kring behovsbedömning) lyft frågan om förorenad mark i anslutning till gamla reningsverket. Eftersom dammarna inte avser infiltration utan endast fördröjning av dagvatten yttrade sig länsstyrelsen vid samråd av planförslaget som positiva till dagvattendammarna och länsstyrelsen ställer inte krav på ytterligare utredning i planprocessen. Dammarna är inte en del av genomförandet av detaljplanen, utan är med för att planen möjliggör för framtida dammar. Dammarna är alltså ett friliggande projekt som kommer hanteras av kommunens naturkontor. Steg ett är dock att se till att planen tillåter det. Det kan tilläggas att det uppdaterade planförslaget inför granskning tillåter gång- och cykelvägar inom samma naturområde. Det är dock inte heller en del av själva genomförandet, men underlättar om åtgärden så småningom ska genomföras.

Anteckningar från möten LEA Örbyhus

Vill du vara med i arbetsgruppen för LEA Örbyhus? Hör av dig!

2019-09-03 kl 18-19 på Framtidsfabriken

Närvarande: Isabelle, Sandra, Gina, Anders, Annika

Vi gick igenom syftet med LEAn, nämligen att få reda på:
– Hur vi invånare konsumerar
– Vilka resurser och behov som finns här
– Vad vi vill med framtiden och hur når vi dit? (detta blir en lokal utvecklingsplan)

 

Planen är att under hösten:
– Intervjua företag (ett urval)
– Intervjua föreningar (ett urval)
– Analysera enkätsvar
– Göra behovsanalys utifrån Manfred Max-Neef

 

I början på 2020 kommer vi ha ett öppet möte där vi presenterar vår analys och samlar in idéer.

 

Under mötet pratade vi om att ett typiskt ”småortsproblem” verkar vara det att många vill ha tex café  och restaurang mm, men sedan inte handlar där och det måste läggas ned. Hur kan vi tänka och agera ett steg längre?

 

Att Örbyhus är en pendlarort med 90% av befolkningen som pendlar till jobb, betyder det att vi saknar sammanhållning, vi-känsla, lojalitet till orten? Hur skapar vi det och gör det attraktivt att verkligen leva och handla här?

 

Samtidigt har vi inte ha gigantiska problem, som annars verkar vara nyckeln på andra orter till att få engagemang (tex att en skola eller affär ska läggas ned). Som en på mötet sa: ”Det är lite grått här bara, inte kolsvart. För oss handlar det inte om att överleva eller inte, men vi har lite tråkigt.”

 

2019-10-01 kl 18-19.30 på Framtidsfabriken

Närvarande: Gunnar, Isabelle, Sandra, Gina, Anders, Annika, Max, Norma

Gunnar föredrog om grundläggande mänskliga behov och behovsanalys
Ekonomi = hushållning med knappa resurser
Ju mer tillväxt, ju snabbare omsätter vi material till avfall
Behovsanalys mäter ekonomin genom livskvalitet
Viktigt att vi gör förändringar till ett bättre samhälle som tillgodoser våra behov
Behov är nyckeln till att vända nuvarande ekonomiska spiral
Hur kan vi må bättre och samtidigt använda mindre material och energiomsättning?
Hur skapar vi lokal försörjning?
Behoven är konstanta – lika i alla kulturer, men skillnaden är vilka verktyg vi använder för att tillgodose dem.
”Vill att Örbyhus ska vara nåt mer än pendlarort. Finnas saker som ger nåt för själen.”
Vad kan vi göra med behovsanalys?
– Möta olika synpunkter och komma fram till förslag på vad vi kan göra, de som känns mest angelägna.
– Vår grupp kan försöka identifiera vilka projekt vi vill gå vidare med och vilka vi vill intervjua tex.

2019-10-15 kl 18-19.15 på Framtidsfabriken

Närvarande: Gunnar, Isabelle, Gina, Anders, Annika, Max

Vi tittade på helheten av LEA – och funderade hur behov kan kopplas ihop med enkät och intervjuer
Grundfrågorna igenom LEAn känner vi är:
1) Vad har vi (resurser)? 2) Vad saknar vi? (Återkommande är att det inte räcker med att mötesplats/restaurang/café m.m. finns – de måste faktiskt användas!) 3) Vad behöver vi/vad är våra behov?
Den tredje fråga handlar om vad är egentligen viktigast för att skapa det goda samhället? Vad är det goda samhället? (Engagerat, aktivt, hållbart…) Hur bygger vi ett sånt samhälle tillsammans? Vi kommer att bli tvungna att skapa mer gemenskap, eftersom det inte är hållbart att vara individualistiska om vi ska spara på resurser.

 

Vi funderade om det finns goda exempel på andra orter som gjort liknande process, och hur har det sedan tagit form hos dem? Vi hjälps åt att hålla ögon och öron öppna. Max undersöker om det går att jämföra Örbyhus med några stadskärnor som utarmas av externa shoppingcentrum.

 

Att samtala om behov – är det något folk vill prata om? Nej, förmodligen inte – det är läskigt, obehagligt, svårt… Så hur inspirerar vi folk att starta sin inre omställningsprocess? Alla vill ha ett bra liv – kanske är det en utgångspunkt. Vad är ett bra liv för mig, och för samhället? Behövs det först en medvetenhet om den aktuella krisen och att vi faktiskt måste ställa om? Viktigt att komma ihåg att det aldrig varit den stora massan som ändrat samhället – en mindre grupp får börja, och sedan hakar andra på… Men som rapporteras i nyhetsrapportering i Sveriges radio m.m. så börjar allt fler fundera över meningsfullhet och anser tex inte social media vara meningsfullt..

 

Hur kan vi skapa samtal / så långsiktiga frön?
– Starta podd (om existens och social hållbarhet kopplat till nyheter och världen, men fokus är hur vi kan agera lokalt – sälja in till P4 Uppland?)
– Studiecirklar
– Synas på sociala medier
– Presentation av LEAn på ett sätt som faktiskt skapar engagemang

 

Vår tidsplan är att analysera enkät och intervjuer under hösten, och presentera på ett möte i början på året – och då även samla in idéer/tankar som kan utforma en utvecklingsplan för framtiden samt göra det tydligt vilka möjliga projekt/företag som kan skapas. Vi konstaterar att behovsanalysen pågår längre än så, och att ett mål kan var att om 10 år så ska vi kunna tillgodose behoven bättre än idag med mindre resurs- och energiflöde.

2019-10-28 kl 18-19.30 på Framtidsfabriken

Närvarande: Gunnar, Isabelle, Sandra, Anders, Annika, Max, Norma

Max berättade om sin omvärldsspaning kring Östersunds stadskärna och hur de hanterat externt köpcentra genom fokus på mathantverk och kultur. Restauranger, saluhall, matfestivaler, dans, musik, teater. Östersund har visserligen skillnader jämfört med Örbyhus, framför allt storleken, lokalpatriotismen och Storsjön, men vissa lärdomar:
– Förstå värdet i mat nära oss
– Öka andelen förädlad mat
– Se möjligheter med närheten
– Entreprenörskap
– Folk vill testa ny livsstil, WOOF
– Möjligt att pendla till lantbruksjobb från stan?
– Skördefest (här har vi överlag stora möjligheter att öka matproduktion med lantbruksskolan Jälla, SLU m.m. i närheten)
Kultrpodden, ett tips och Fjärdhundraland ett annat initiativ i Uppland
Gunnar tipsade om Malmö kommuns två sätt att se på hållbarhet:
1) Handlingsplaner och konkreta mål,
2) Kreativt jobb med projekt där man försöker ändra sätt man jobbar på

 

Vi konstaterade att bekanta mm undrar vad LEA är och förutom att säga att det står för lokalekonomisk analys kan vi säga att det handlar om att kartlägga resurser och idéer samt organisera/mobilisera bygden mot tydliga mål som vi tar fram utifrån LEAn. Sedan är ju de djupare orsakerna till varför vi gör det mer varierande, men kärnan är ju en hållbar utveckling och vi tror på meningsfulla möten mellan människor. Det är viktigt att inte skämmas över att inte veta – vi vet ju inte vad vår LEA ska leda till, utan det ska visa sig genom att just fler är involverade och engagerade. Vi behöver dra till oss fler som vill diskutera och visionera kring byns utveckling.

Vi tittade över enkätsvaren och kunde konstatera:

 • Livsmedel handlas till stor del i Örbyhus
 • Utemåltider ca hälfte
 • Förbrukningsvaror ca hälften
 • Bilrelaterat ca två tredjedelarLokalt behov av:
 • Hushållsnära tjänster,
 • Kläder och skor,
 • Hälso och sjukvård,
 • Resturang, Café.
 • Bättre utbud är något som nästan alla skulle vilja ha.
 • Bättre priser är också en viktig anledning för att handla någon annan stans.

Vi kollar om ICA kan eller redan gör plock-kassar, ifall det kan vara något som gör det smidigt för pendlare att handla mer där.

Vi kunde också konstatera att naturen tas för givet – det är inget folk tar upp som något som finns men inte får försvinna, dvs man kanske helt enkelt antar att den alltid kommer vara oförändrad (men sjöarna kan ju växa igen utan ideellt engagemang, och naturreservatet Florarna kan drabbas av mineralutgrävningar m.m.).

Finns det underlag för ett bredare socialt företag, med cykelverkstad och utveckla till en småmekanisk verkstad? Även Kafé och anndra verksamheter i “samma” lokaler/organisation.
-Lokal
-Andra intresserade
-Driva företag?
-Jobba på deltid/fritid

Lokala sammanhållningen är A och O. Hur når vi ut till folk? Hur får vi fler att komma och diskutera byns framtid? Önskvärt att få till mer rörelse kring Framtidsfabriken och i stationsområdet.

Klimatstrejk på Eriks torg

Varje fredag kl 14-15 är det klimatstrejk på Eriks torg i Örbyhus! Det är en del av den globala rörelsen FridaysForFuture, inspirerad av Greta Thunbergs skolstrejk.

Avsikten med strejken att påverka politiker och beslutsfattare, så att de bemöter klimatfrågan med reella krafttag och tar den kris som vi står inför på allvar. Samtidigt vill vi informera och inspirera privatpersoner samt tillsammans med andra belysa de positiva förändringar och livsstilsval som vi alla kan och bör välja att göra.

Utveckla ÖTV ska främja hållbar utveckling av bygden – tillsammans kan vi göra mycket! 🙂

69572726_1129689333891336_6918716263975878656_o.jpg

—–

🌎 Klimatstrejk i hela Sverige och världen, nu också i Örbyhus! Fredagar ,14-16 på Eriks torg 🌎

Alla är välkomna, men vi håller oss partipolitiskt obundna.

Besök gärna någon/några av följande hemsidor:
jordensvanner.se – naturskyddsforeningen.se – klimataktion.se – hallbarauppsala.weebly.com ekrul.se – globalutmaning.se – klimatkontot.se – Läs gärna Naturskyddsföreningens nya guide ”Ett hållbart liv”

➝ Varför gör vi det här?

Tiden är knapp, Parisavtalet räcker inte till och den klimatkris vi står inför kräver omedelbar, samordnad och effektiv handling på flera plan. Klimatkrisen kan liknas vid en hydra som hotar att förgöra allt det vi håller kärt om vi inte agerar nu.

Förutom klimatkrisen står vi även inför en enorm förlust av artrikedom, känt som den sjätte massutrotningen. Det är vi människor som bär ansvaret för detta och nu har vi ett val; fortsätta med förstörelsen eller omedelbart vidtaga åtgärder för att stoppa den.

Det är dags att omvandla ångest och hopplöshet
till engagemang och mod!

Vår avsikt är att påverka politiker, beslutsfattare och företag, så att de bemöter klimatfrågan med reella krafttag
och tar den kris som vi står inför på allvar.

Samtidigt vill vi informera och inspirera privatpersoner samt tillsammans med andra belysa de positiva förändringar och livsstilsval som vi alla kan och bör välja att göra.

Vår manifestation har inspirerats utav Greta Thunbergs skolstrejk som har spridit sig över hela världen och nu är en global manifestation som pågår varje fredag.

Nu välkomnar vi både organisationer och privatpersoner, i alla åldrar, att deltaga i Klimatstrejk.

Tillsammans kan vi sprida kunskap och hopp om framtiden.
Tillsammans är vi starkare!

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som ler, personer som står, personer som promenerar och utomhus

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, träd, himmel, utomhus och natur

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och utomhus

Svar och frågor gällande gång/cykelvägar

Vi skickade in 3 frågor till Samhällsbyggnad och fick svar 2019-08-28:

1)      Ni skulle anordna samrådsmöte om g/c Upplanda, finns det någon uppdatering om det?

Det blev inget samrådsmöte då kommunen har fått beskrivet för sig att huvudalternativet från de boende är en GC-väg utmed Dannemoravägen och kommunen har haft förstudie på plats och kommit fram till samma sak. Projektet förprojekteras just nu för att ta fram budgetförslag till beslut samt förhandla markfrågan.

2)      G/c mellan Tobo/Örbyhus skulle rustas och få belysning mm sommaren 2018, någon uppdatering?

Väghållaransvaret är registrerat enskild väghållare för denna GC, kommunens trafikkontor ser över servitut, historiska beslut och dylikt gällande vägen. Måste omregistreras för att kommunen ska ha rätt att genomföra markarbeten. Projektet har pausats i och med de ekonomiska förutsättningar kommunen har sedan årsskiftet 2017/2018.

3)      Kommunens g/c-plan verkar inte ha uppdaterats (hittar inte den heller längre på hemsidan), trots att det innehöll diverse projektplaner m.m. – vad har hänt med cykelplanen?

Gång- och cykelplanen hade upprättats som ett tjänstemannadokument och får därför enligt kommunens enhet för kvalitet och strategi inte benämnas plan och publiceras som en politiskt fattad plan. Arbetet pågår att revidera denna, men trafikkontorets tjänstepersoner som är ansvarig för detta har i dagsläget flertalet praktiska frågor/projekt som berör invånare som måste prioriteras framför revideringen. Men det ligger i plan och avsätts tid så snart möjlighet finns.